no image

Condicions

Accés de menors al bus
Responsabilitat de les/els nens/es que viatgen sols/es

Els/Les nens/es podran viatjar sense acompanyant sota la responsabilitat de la seva mare, el seu pare o el/la seu/va tutor/a legal, que són qui han de decidir la idoneïtat del viatge de l'infant sense acompanyant en funció de la seva maduresa cognitiva o d'altres factors relacionats. La nostra companyia considera que els/les nens/es que tinguin menys de deu anys no haurien de viatjar sols/es i que, malgrat que l'autorització paterna/materna només és necessària per a viatjar fora d'Espanya, un/a menor hauria de viatjar sempre acompanyat/da per alguna persona adulta que se'n faci responsable.

En el cas que el pare, la mare o el/la tutor/a legal de la/el menor decideixin que aquest/a viatgi sense acompanyant adult/a responsable, és molt recomanable redactar una autorització amb informació disponible per a la/el conductor/a o el personal intern d'Hife en cas de ser necessària. Aquesta autorització, que el/la menor haurà de portar amb si en accedir al servei i durant tot el viatge, ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms del pare, de la mare o de la/el tutor/a legal, DNI, NIE o PASSAPORT, telèfon de contacte, origen i destí del viatge, nom i cognoms de la persona que recollirà el/la menor a l'estació de destí, DNI o NIE, telèfon de contacte, estació o parada en què ha de baixar de l'autobús, etc. És aconsellable que la persona responsable que acompanyi el/la menor fins a l'autobús a l'estació o parada d'origen comenti a la/elconductor/a que viatjarà sol/a.

En el cas que quan l'autobús arribi a l'estació o parada de destí no hi hagués la persona responsable de recollir-hi el/la menor el personal d'Hife té instruccions internes de contactar amb les forces de seguretat de la zona (policia, guàrdia civil...) perquè es facin càrrec de la/el menor i pugui continuar prestant-se el servei a la resta d'usuaris/àries amb normalitat.

Descarrega aquí l'autorització que ha de dur el/la menor. Ha d'estar degudament emplenada.

Nens/es de quatre anys o més grans

Els/Les nens/es amb quatre anys complerts o que tinguin més de quatre anys paguen l'import complet del bitllet. En el cas de bitllets adquirits a través del nostre web per a menors d'edat que no tinguin documentació caldrà reflectir, en l'apartat del web reservat per a això, les dades (DNI, NIF o núm. de passaport) de la persona que acompanyi el/la menor. La no correspondència de les dades personals d'aquest/a suposarà l'anul·lació del bitllet de la seva mare, el seu pare o el/la seu/va tutor/a legal.

Infants de menys de quatre anys

Els/Les nens/es que tinguin menys de quatre anys hauran de viatjar sempre acompanyats/des per alguna persona adulta. No s'admetrà en cap servei infants de menys de quatre anys sense acompanyant/s adult/a/s/es. Els/Les nens/es de menys de quatre anys no han de pagar el bitllet, però sí que hauran d'accedir a l'autobús amb un bitllet acreditatiu del seu viatge.

Bebès

Davant l'absència de normativa legal exclusiva referent a un sistema específic de seguretat homologat que pugui ser adaptat per al viatge de nadons i infants molt petits en els nostres autobusos, Hife només pot oferir recomanacions i la seva pròpia normativa interna per a realitzar els viatges amb nadons/infants de la manera més còmoda possible:

  • Les cadires portanadons particulars o desmuntables del xassís de les rodes del cotxet es podran pujar a bord de l'autobús, però en serà responsable de la subjecció i acomodament el pare, la mare o el/la tutor/a legal del nadó.
  • Els cotxets dels nadons es podran pujar a bord de l'autocar sense cost addicional i se n'hauran de posar a la bodega, però haurà de ser la persona responsable del nadó qui n'acomodi el cotxet en aquest espai, plegant-lo al màxim possible i seguint, si cal, les instruccions de la/el conductor/a.