no image

Condicions

Equipatges i objectes perduts
Pèrdua o deteriorament d'equipatges

La responsabilitat per danys o pèrdues d’equipatge estarà determinada, limitada i quantificada de conformitat a allò que estableix la llei L.16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenació dels transports terrestres, i el Reglament (UE) número 181/ 2011 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de febrer, sobre els drets de les/els viatgers/es d’autobús i autocar, d’acord amb la seva redacció vigent i d’aplicació en cada moment. 

El/La transportista no respondrà dels danys, les pèrdues o les avaries que pateixin equipatges de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia. En cas de pèrdua o deteriorament de l'equipatge transportat, serà imprescindible fer-ne la reclamació immediatament a l'arribada. En cas de danys es mostraran a la/el conductor/a del servei o al nostre personal de contacte perquè els validin.

Reclamacions o indemnitzacions per pèrdua o deteriorament d'equipatges

La reclamació d'una pèrdua, deteriorament, robatori o intercanvi d'equipatges es realitzarà electrònicament a l'apartat de reclamacions del nostre lloc web. Per a tramitar-la caldrà sempre que proporcioneu la còpia de l'entrada del servei com a requisit indispensable i, en cas de danys patits, que n'aporteu fotografies i la validació corresponent del nostre personal. Hife no serà responsable dels danys, les pèrdues o els deterioraments soferts per equipatge de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia.