no image

Abonaments Gratuïts GENERALITAT VALENCIANA i MITMA (a sota)

Constitueix l'objecte d'aquesta norma l'establiment de les obligacions dels operadors de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera d'ús general competència de la Generalitat Valenciana (GVA) per a prorrogar la gratuïtat temporal des del 1 de gener fins al 30 de juny de 2024, ambdós inclosos, per a les persones menors de 31 anys en les línies "Castelló-València, amb prolongació a Vinaròs" i "Aeroport Castelló-Torreblanca".

Creació de l'Abonament Gratuït (GVA)

• Les persones interessades a obtenir l'Abonament Gratuït (GVA) de transport hauran de tenir menys de 31 anys en el moment de la sol·licitud i hauran de presentar DNI, NIE o passaport en vigor a fi d'acreditar que compleixen el requisit d'edat.

• L'Abonament Gratuït és personal i intransferible.

• Per a formalitzar l'Abonament Gratuït s'haurà d'emplenar el formulari habilitat en el perfil d'usuari HifeClass® (Abonament Gratuït).

• En el cas dels menors de 14 anys sense DNI l'Abonament Gratuït es vincularà al DNI, NIE o passaport del pare/mare/tutor. En pujar a l'autobús s'acreditaran mitjançant el llibre de família, havent de presentar addicionalment la targeta sanitària SIP.

• Només es permetrà l'adquisició d'un únic abonament temporal de transport per a cada origen-destinació

• Només es permetrà l'adquisició d'un únic Abonament Gratuït per persona, i origen i destí. La recurrència mínima serà de 10 viatges durant el període de vigència.

Ús de l'Abonament Gratuït (GVA)

Les persones usuàries hauran de formalitzar el seu viatge presencialment amb la validació de l'Abonament Gratuït de transport en el moment en què s'accedeixi a l'autobús. No es podrà realitzar l'adquisició o reserva prèvia de plaça per cap canal de comercialització a distància.

El període d'ús és del 1 de gener fins al 30 de juny de 2024.

Per a evitar un mal ús de l'Abonament Gratuït s'atendrà obligatòriament les següents indicacions:

Serà personal i intransferible. Es considerarà ús inadequat la utilització de l'abonament temporal de transport per una persona diferent al seu titular.

Es procedirà a la retirada de l'abonament temporal de transport a les persones que facin un ús inadequat. No s'expedirà un nou abonament temporal de transport a aquestes persones usuàries, per a cap origen-destí de la mateixa concessió durant el termini de vigència.

Trams permesos (GVA)

Vols saber si el teu trajecte està bonificat? Consulta-ho 

__________________________________________________________________________________________________

 

En virtut del que s'estableix en l'article 53 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, per resolució de la Secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'estableixen les condicions de venda, utilització, vigència, caducitat i freqüència d'ús dels Bons Gratuïts promoguts en els trajectes estatals d'Hife. Resolució prorrogada en el Reial decret llei 08/2024.

Creació de l' Abonament Gratuït.

• L'Abonament Gratuït és personal i intransferible.

• Per a formalitzar l'Abonament Gratuït s'haurà d'emplenar el formulari habilitat en el perfil d'usuari HifeClass® (Abonament Gratuït).

• En el cas dels menors sense DNI l'Abonament Gratuït es vincularà al DNI, NIE o passaport del pare/mare/tutor.

• Es requereix un Abonament Gratuït per a cadascun dels següents períodes:

- entre l'1 de gener i el 30 d'abril de 2024

- entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2024

- entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2024

• Per a cada període de validesa només es permetrà l'adquisició d'un únic Abonament Gratuït per persona, i origen i destinació.

• L'usuari ha de pagar un import per Abonament Gratuït, en concepte de fiança, que serà reemborsada si s'aconsegueix el mínim de viatges requerits per període (Veure Devolució de fiança). La fiança s'estableix per a cada trajecte (és a dir, per cada parada d'origen i de destinació seleccionades) i segons el preu del bitllet estàndard, d'acord amb aquesta classificació:

- 20 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet fins a 5,00 euros

- 35 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet entre 5,01 i 13,00 euros

- 50 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet entre 13,01 i 25,00 euros

- 65 euros de fiança trajectes amb preu del bitllet superior a 25,00 euros

Per al càlcul del preu del bitllet utilitzat en l'establiment de la fiança s'utilitzen les dades de trajectes, tarifes i preus vigents a 1 de gener de l'any 2023.

A l'import de la fiança se li aplicarà, exclusivament, el descompte de família nombrosa.

Ús de l'Abonament Gratuït (MITMA)

Una vegada registrat l'Abonament Gratuït, hauràs de formalitzar cada viatge mitjançant un procés de "compra" a la web o l'App seleccionant l'origen-destino de l'Abonament Gratuït actiu i marcar la tarifa "Abonament Gratuït: 0,00€"

Trams permesos

Vols saber si el teu trajecte está bonificat? Consulta-ho


Devolució de la fiança de l'Abonament Gratuït

Es retornarà l'import pagat en concepte de fiança, sempre que es realitzin els viatges mínims exigits en els períodes corresponents:

- de l'1 de gener al 30 d'abril de 2024: 16 viatges

- de l'1 de maig al 31 d'agost de 2024: 16 viatges

- de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2024: 16 viatges

En cas de no complir amb els viatges mínims l'import de la fiança serà considerat com una indemnització i no serà retornat al viatger. 

Per a evitar un mal ús del'Abonament Gratuït s'atendrà obligatòriament les següents indicacions:

• S'impossibilitarà la formalització de més d'un viatge d'anada i un altre en sentit contrari per dia, tret que prèviament s'hagi procedit a la seva anul·lació.

• Es considerarà ús inadequat no cancel·lar un viatge formalitzat i no realitzat amb una antelació mínima a 24 hores.

• Es considerarà ús inadequat la utilització d'un bitllet per una persona diferent a la titular de l'Abonament Gratuït.

• Es procedirà a la retirada de l'Abonament Gratuït i confiscació de la fiança als viatgers amb ús inadequat en tres ocasions detectades. Prèviament se li advertirà per correu electrònic registrat de les possibles conseqüències de la seva actuació.

• No s'expedirà un nou Abonament Gratuït als viatgers sancionats, per a cap origen-destino fins a la finalització del termini de vigència sancionat.