no image

Abonament Gratuït

En virtut del que s'estableix en l'article 53 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, per resolució de la Secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'estableixen les condicions de venda, utilització, vigència, caducitat i freqüència d'ús dels Bons Gratuïts promoguts en els trajectes estatals de Hife.

Creació de l' Abonament Gratuït.

• L'Abonament Gratuït és personal i intransferible.

• Per a formalitzar l'Abonament Gratuït s'haurà d'emplenar el formulari habilitat en el perfil d'usuari HifeClass® (Abonament Gratuït).

• En el cas dels menors sense DNI l'Abonament Gratuït es vincularà al DNI, NIE o passaport del pare/mare/tutor.

• Es requereix un Abonament Gratuït per a cadascun dels següents períodes:

- entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de 2023

- entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2023 i,

- entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2023

• Per a cada període de validesa només es permetrà l'adquisició d'un únic Abonament Gratuït per persona, i origen i destinació.

• L'usuari ha de pagar un import per Abonament Gratuït, en concepte de fiança, que serà reemborsada si s'aconsegueix el mínim de viatges requerits per període (Veure Devolució de fiança). La fiança s'estableix per a cada trajecte (és a dir, per cada parada d'origen i de destinació seleccionades) i segons el preu del bitllet estàndard, d'acord amb aquesta classificació:

- 20 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet fins a 5,00 euros

- 35 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet entre 5,01 i 13,00 euros

- 50 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet entre 13,01 i 25,00 euros

- 65 euros de fiança trajectes amb preu del bitllet superior a 25,00 euros

Per al càlcul del preu del bitllet utilitzat en l'establiment de la fiança s'utilitzen les dades de trajectes, tarifes i preus vigents a 1 de gener de l'any 2023.

A l'import de la fiança se li aplicarà, exclusivament, el descompte de família nombrosa.

Trams permesos

Vols saber si el teu trajecte está bonificat? Consulta-ho


Devolució de la fiança de l'Abonament Gratuït

Es retornarà l'import pagat en concepte de fiança, sempre que es realitzin els viatges mínims exigits en els períodes corresponents:

- de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2023: 12 viatges

- de l'1 de maig al 31 d'agost de 2023: 16 viatges

- de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2023: 16 viatges

En cas de no complir amb els viatges mínims l'import de la fiança serà considerat com una indemnització i no serà retornat al viatger. 

Per a evitar un mal ús del'Abonament Gratuït s'atendrà obligatòriament les següents indicacions:

• S'impossibilitarà la formalització de més d'un viatge d'anada i volta per dia, tret que prèviament s'hagi procedit a la seva cancel·lació (anul·lació o validació a bord per part del personal).

• No es podrà adquirir bitllets gratuïts en expedicions en el mateix sentit amb un temps inferior al triple del temps del viatge programat.

• Es considerarà ús inadequat no cancel·lar un viatge formalitzat i no realitzat amb una antelació mínima a 24 hores.

• Es considerarà ús inadequat la utilització d'un bitllet per una persona diferent a la titular de l'Abonament Gratuït.

• Es procedirà a la retirada de l'Abonament Gratuït i confiscació de la fiança als viatgers amb ús inadequat en tres ocasions detectades. Prèviament se li advertirà per correu electrònic registrat de les possibles conseqüències de la seva actuació.

• No s'expedirà un nou Abonament Gratuït als viatgers sancionats, per a cap origen-destino fins a la finalització del termini de vigència sancionat.