no image

Condicions

Canals de venda i gestions de bitllets
Canals de venda de bitllets d’autobús que ofereix HIFE

 

Venda de bitllets


Hife realitza la venda de bitllets d'autobús a través del lloc web hife.es (en línia) i de forma presencial en els punts o establiments de venda autoritzats. En aquests punts podran obtenir-se els bitllets i sol·licitar els descomptes que es pugui segons les condicions de la concessió. A més d'aquests canals de venda, de forma addicional, els nostres bitllets poden adquirir-se també a través d'agències de viatges i del lloc web www.movelia.es. En aquests canals addicionals les condicions seran específiques per a cada mitjà.

Canals de venda

Per tal d'afavorir l'adquisició dels bitllets, s'ofereixen tres tipus de canals de venda: en línia, presencial i telefònic. La utilització indeguda de qualsevol dels canals de venda oficials d'Hife per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats en cas que es demostri que es va actuar de mala fe, amb culpabilitat o negligència.

Bitllets i places

El nombre de viatgers/es transportats/des i de bitllets venuts no pot ser superior al de places autoritzades, per la qual cosa tots/es els/les menors d'edat computen a efectes de nombre de viatgers/es transportats/des (Reial Decret 965/2006) i, en conseqüència, tots/es hauran de posseir bitllet, sense distinció d'edat.

Modalitats de pagament

Existeixen diferents modalitats de pagament: a la taquilla, al mateix autocar i en línia.

A les taquilles (venda presencial) les modalitats de pagament acceptades són el pagament en efectiu, la targeta bancària o les targetes de transport.

Als autocars únicament poden efectuar-se pagaments en efectiu o mitjançant targeta de transport. IMPORTANT: En el cas dels pagaments en efectiu, es recomana portar l'import exacte, ja que els/les conductors/es disposen de moneda de canvi limitada al pagament amb bitllets de 20 € com a màxim o immediatament superiors a l'import del bitllet (per exemple, en el cas de bitllets d'autobús amb tarifa d'1 € s'accepta el pagament amb el bitllet immediatament superior, és a dir de 5 €, amb un de 10 € i/o un de 20 €, com a màxim). 

En la venda en línia a través del nostre web el pagament se realitza mitjançant targeta bancària o Abonament Virtual.

Bitllets adquirits en línia o via telefònica

En el cas dels bitllets d'Hife comprats mitjançant canals digitals o a través del nostre servei telefònic de compra l'importe total dels bitllets es compon del preu d'aquests (segons les tarifes vigents en la concessió, amb les promocions i els descomptes vigents) més la quantitat addicional expressada en concepte de cost de gestió. Aquest últim s'aplicarà a cada bitllet, considerant-se els d'anada i tornada com un únic bitllet a efectes de l'esmentat cost. El preu del bitllet inclou el 10 % de l'IVA.

Canvi de bitllets

La no presentació de la/el viatger/a en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canviar el bitllet ni a la devolució de l'import.
Els canvis únicament podran afectar la data o l'hora del servei; no és possible realitzar cap canvi sobre el trajecte, les dades personals de les/els viatgers/es ni el número d'autobús.
Els canvis de bitllets s'hauran de fer pel mateix canal pel qual s'hagin adquirit. El canvi de bitllets comprats telefònicament es farà mitjançant el 977 440 300, de dilluns a divendres laborables, de 9:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h.
Tan sols és permès un canvi per bitllet, i el primer canvi d'hora o data serà gratuït (excepte en la venda telefònica, en què pot comportar una despesa de gestió addicional).
El tancament d'un bitllet de tornada oberta es considera com a canvi. Els canvis de bitllets estaran permesos fins a dues hores abans de l'hora que figura en el servei i estaran condicionats a l'existència de places disponibles en la nova data sol·licitada.
Quan es faci un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça, ja que l'empresa l'assigna automàticament.

Anul·lacions de bitllets

La no presentació de la/el viatger/a en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canviar el bitllet ni a la devolució de l'import.
Les anul·lacions de bitllets s'hauran de fer pel mateix canal pel qual s'hagin adquirit. En cas d'anul·lació d'un bitllet comprat mitjançant targeta descompte o en un punt de venda presencial caldrà dirigir-se al punt de venda o, en el seu defecte, enviar el bitllet físicament a Hife per tal d'efectuar-ne l'anul·lació. En cas de pèrdua del bitllet, en no poder presentar-lo degudament, no s'hi podran realitzar canvis ni devolucions. 
Les anul·lacions de bitllets porten associades deduccions en funció de la sol·licitud; així: 

 • En les anul·lacions sol·licitades amb almenys 48 hores d'antel·lació a la sortida del servei es torna l'import del bitllet deduint-ne un 10 %.
 • En les anul·lacions sol·licitades entre les 48 i les 2 hores anteriors a la sortida del servei es tornarà l'import del bitllet deduint-ne un 20 %.
 • Menys de 2 hores abans de la sortida del servei no són permeses les anul·lacions de bitllets.
 • Els bitllets han d'anul·lar-se pel mateix canal pel qual s'hagin adquirit.
 • En cas d'anul·lació del bitllet no es procedirà a la devolució del cost de gestió, si n'hi hagués algun d'associat.
 • L'anul·lació de bitllets d'anada i tornada és per a ambdós trajectes; no se'n pot anul·lar només un.


Tarifes en serveis urbans

En el cas dels serveis urbans els bitllets d'autobús apliquen les seves pròpies tarifes associades. La seva comercialització és presencial i té lloc sempre a bord de l'autobús, en el moment d'accedir-hi, mitjançant la màquina expenedora o altres suports embarcats a aquests efectes en el vehicle. El pagament pot fer-se, en funció de les condicions específiques i comercials de cada servei, en efectiu o amb targetes de transport si n'hi hagués d'associades a aquests serveis. No és permès el pagament amb targeta bancària.

Campanyes promocionals

Les campanyes especials de promoció d'alguns dels nostres bitllets d'autobús programades per Hife estan sotmeses a unes condicions particulars que es troben a disposició de les/els viatgers/es en el punt de venda i a través del web i que seran d'aplicació al bitllet adquirit.

Bitllets comprats amb targetes de transport o en punts de venda Hife

Es podran pagar en metàl·lic o amb targeta financera de crèdit o dèbit: són els dos únics mitjans de pagament acceptats en els punts de venda d'Hife (taquilles).

Bitllets d'anada i tornada amb venda presencial

En els bitllets amb tornada oberta es tancarà el trajecte abans d'accedir a l'autobús. El tancament podrà fer-se per qualsevol dels nostres canals de venda, sempre que hi hagi places disponibles en el servei desitjat. Si en el bitllet d'anada i tornada no hi figuren consignats el dia, hora, seient i vehicle relatius a la tornada, el/la viatger/a s'haurà de presentar a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la màxima antelació possible per confirmar la tornada, que estarà condicionada a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. L'antelació mínima per a tancar un bitllet amb tornada oberta són 10 minuts abans d'accedir al servei. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La tornada oberta tindrà una validesa de 6 mesos des de la data de compra, i la possibilitat de tancar-la dependrà de la disponibilitat de places en el servei desitjat.

Bitllets d'anada i tornada amb venda en línia

Si l'hora de tancament del bitllet és molt propera a l'hora de sortida de l'autobús el sistema en línia no permetrà realitzar el procés de tancament a través del web o de l'aplicació mòbil. Si la sol·licitud del tancament es fa mitjançant el nostre servei d'atenció telefònica es poden aplicar costos de gestió associats a aquest servei.

Canvis o tancaments de bitllets d'anada i tornada

Quan es faci un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça, ja que l'empresa l'assigna automàticament. Els canvis únicament podran afectar la data o l'hora del servei; no és possible fer cap canvi sobre el trajecte, les dades personals de les/els viatgers/es, la plaça assignada ni el número d'autobús. El tancament d'un bitllet es considera com a canvi. Els canvis de bitllets seran permesos fins a dues hores abans de l'hora que figuri en el servei.

Venda en línia de bitllets d'autobús

Compra 

El canal de venda en línia inclou la venda a través del nostre lloc web, www.hife.es, o de l'App Hife. Els bitllets de bus adquirits sota aquesta modalitat sempre seran nominatius, personals i intransferibles. Per a la seva utilització caldrà fer la comprovació d’un document personal de la/el viatger/a (DNI, NIE o passaport) i que aquesta dada correspongui al número d’identificació personal reflectit en el bitllet. 

És molt important tenir preparat el DNI, NIE o passaport per a mostrar-lo a la/el conductor/a, que realitzarà les comprovacions de la titularitat d’aquest associades al bitllet comprat per Internet.

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d’edat que no tinguin doumentació caldrà reflectir el document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona que acompanyi el/la menor en l’apartat del web reservat per a això. 

La venda d’aquests bitllets està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de l’hora del servei escollit (fins a 10 minuts abans).

Fins que no s’hagi formalitzat el pagament a través de l’entitat financera no es considera el bitllet com a vàlid.

En el cas de la modalitat de pagament en línia dels bitllets oferim la possibilitat d'efectuar-lo mitjançant targeta bancària o a través d’un compte d'Abonament Virtual, en què el/la viatger/a podrà realitzar una recàrrega mínima que li permetrà gestionar la compra dels seus bitllets i obtenir descomptes associats a aquests (vegeu les condicions del Bono Virtual i Programa HifeClass®).

Per a totes les modalitats de bitllets adquirits en línia, HIFE no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors en què no estiguin correctament identificats/des els/les viatgers/es.

Cal conservar, a disposició del personal de l’empresa, el bitllet imprès en paper o el número de localitzador.

La gestió de bitllets s’haurà de fer a través del mateix canal en línia pel qual es va realitzar la compra, ja que cada canal aplica les seves pròpies condicions.

Bitllets comprats en línia per a altres viatgers/es

Si el bitllet el compra una persona diferent de la que viatjarà haurà d'emplenar l'apartat amb les dades de la persona que ha de viatjar.

Bitllets comprats en línia per a infants de menys de 4 anys

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d'edat que manquin de DNI caldrà reflectir el DNI de la persona adulta que acompanyi el/la menor en l'apartat del web reservat per a això.

Tancament de bitllets amb tornada oberta comprats en línia

El/La viatger/a haurà de presentar-se a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la màxima antelació possible per confirmar la tornada, que estarà condicionada a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La data màxima per a efectuar la tornada d'un bitllet amb tornada oberta és de 6 mesos a partir de la data de l'anada.

Venda presencial a les taquilles i punts de venda HIFE

Compra

La venda presencial de bitllets a les taquilles està condicionada a l’existència de places.

La compra de bitllets quedarà tancada tan aviat com el servei hagi sigut anunciat per megafonia (uns tres minuts abans de la sortida d’aquest).

Un cop tancada la venda només es podrà accedir al bus si aquest disposa de màquina de venda en ruta i sempre que el/la conductor/a no hagi iniciat ja la marxa.

Les modalitats de pagament acceptades a les taquilles i punts de venda Hife són els diners en efectiu, les targetes bancàries, les targetes descompte i/o les targetes T10/120.

La no presentació de la/el viatger/a en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canviar el bitllet ni a la devolució de l'import d'aquest.

Els bitllets abonats amb una targeta financera només es podran anul·lar amb la mateixa targeta amb què es va realitzar la compra.

Gestions sobre bitllets 

Hife ofereix dues modalitats de targetes de transport, en funció de les línies i àrees geogràfiques dels seus desplaçaments: la TARGETA DE TRANSPORT D’ÚS GENERAL i la TARGETA DE TRANSPORT T10/120, d’ús en l’àrea geogràfica de les Terres de l’Ebre. Aquestes targetes permeten obtenir descomptes mitjançant la recàrrega prèvia d’un saldo determinat.

Targeta de Transport d’ús general

Ofereix descompte en alguns transports urbans i en les línies regulars a Castelló, València, Barcelona, Tarragona i algunes del Baix Aragó direcció Saragossa. La mateixa targeta  també permet adquirir bitllets, sense descompte, utilitzant-se com a mètode de pagament, així com en les màquines d’autovenda situades a la T-1 de l’Aeroport del Prat de Barcelona.

Targeta de Transport T10/120

Permet realitzar 10 viatges en 120 dies al preu d’1 € el trajecte en els viatges fets dins de les Terres de l’Ebre, sempre que no hi hagi transbordament entre les diferents línies. Es pot adquirir i recarregar en els mateixos autobusos o en els punts de venda d’Hife. La targeta T10/120 és multipersonal i, per tant, la podran compartir un grup de persones o una família. Els seus viatges caduquen als 120 dies de la data de la recàrrega. També es pot fer servir en les màquines d’autovenda situades a les estacions d'autobusos de Tortosa i Amposta.

Cost i funcionalitat de les targetes de transport

Les targetes de transport tenen un preu de compra de 4 €. Es poden adquirir, i també recarregar, tant a bord dels nostres autocars com a les taquilles. Hife no se'n fa responsable de la pèrdua, el robatori o el deteriorament. Els increments de tarifa seran assumits per la persona titular de la targeta, i la seva durada tècnica és d'aproximadament dos anys. A partir d'aquest temps, o quan l’empresa ho requereixi per adaptacions tècniques, haurà de renovar-se adquirint-ne una de nova perquè les prestacions siguin les mateixes. Les targetes no són nominatives; per tant, el seu ús pot ser multipersonal. La recàrrega de la targeta pot realitzar-se en qualsevol moment, sense que calgui esgotar-ne tot el saldo, i sempre anirà associada a un import mínim en funció de l’origen-destí dels seus serveis. El saldo de què disposa la targeta apareixerà imprès en el bitllet que es lliura a la/el viatger/a després de fer-la servir, i també pot indicar-lo el personal de taquilla o la cancel·ladora de l'autobús.

Responsabiltat per ús indegut de les targetes

Hife no es fa responsable de la pèrdua, robatori o deteriorament de les targetes de transport, així com tampoc de la localització d'aquestes, ni disposa de dades que li permetin conèixer-ne la persona titular. L’ús fraudulent o indegut de les targetes o la seva manipulació donarà dret a l'empresa per a retirar-les de la seva / el seu propietari/ària a fi de verificar-ne l’ús indegut.

Venda de bitllets a bord dels nostres autocars mitjançant màquines expenedores

Compra

El canal de venda presencial que s’ofereix a bord dels nostres autocars permet el pagament mitjançant efectiu, mitjançant la targeta de transport Hife amb descompte o amb la targeta de transport T10/120 en els serveis que s’hi acullen. Ambdues targetes de transport es poden recarregar també en les màquines que es troben a bord dels nostres autocars.  

En el cas del pagament amb efectiu s’abonarà l’import exacte del bitllet sempre que sigui possible.

Els/Les nostres conductors/es tenen l'obligació d’acceptar bitllets, i tornar canvi, de fins a 20 €, sempre que l’import dels bitllets d'autobús adquirits no superi aquesta quantitat.

La condició per a adquirir bitllets a bord de l’autobús és que no existeixi cap taquilla ni punt de venda associat o bé que aquests es trobin tancats en el moment d'accedir al servei. També en circumstàncies excepcionals, informades pel nostre personal, es podrà obrir la venda de bitllets a bord del bus.

La venda de bitllets es pot tancar sempre que el servei no hagi sigut anunciat per megafonia o la venda informàtica no hagi estat tancada, i sempre que el/la conductor/a no hagi iniciat ja la marxa.

Per a accedir al vehicle cal presentar el bitllet físic; per tant, el/la viatger/a l'haurà de conservar durant el viatge, a disposició del personal de l’empresa, juntament amb els documents justificants del descompte que n'hagi obtingut.

Les màquines que es troben a bord de l’autocar no permeten fer canvis de data ni d'hora de bitllets; únicament permeten el tancament de bitllets de tornada oberta.

El tancament d’un bitllet amb tornada oberta estarà condicionat a l’existència de places, i tindran accés preferent al servei els/les viatgers/es amb bitllets comprats en línia o per via telefònica. En els casos de tancaments de bitllets no es podrà triar la plaça, ja que l’empresa l’assignarà automàticament.

Venda de bitllets en les nostres màquines d’autovenda

Compra

Les màquines d’autovenda d'Hife estan instal·lades a les estacions d’autobusos d’Amposta i Tortosa, així com a la T-1 de l’Aeroport del Prat de Barcelona.

Les màquines d’autovenda situades a les estacions d’Amposta i Tortosa permeten la venda de bitllets fin a minuts abans del tancament del servei, i permeten realitzar els pagaments mitjançant targeta bancària, mitjançant la targeta descompte Hife o amb la targeta T10/120 en els serveis acollits a aquesta modalitat, així com fer recàrregues de saldo per a ambdues targetes de transport.

En el cas de la màquina ubicada a la T-1 de l’Aeroport de Barcelona la venda es tanca un cop que ha sortit l’autobús de Barcelona. Aquesta màquina accepta la targeta de descompte Hife i només permet el pagament amb targeta bancària. 

Per a accedir al vehicle cal presentar el bitllet físic; conserveu-lo durant el viatge, juntament amb els documents justificants, per si el personal de l’empresa hagués de sol·licitar-vos-els.

Un cop tancada la venda, només es pot accedir al bus si aquest disposa de màquina de venda en ruta, i l'accés estarà condicionat a l’existència de places. Cal tenir en compte que tindran accés preferent al servei els/les viatgers/es amb bitllets comprats en línia o per telèfon.

Venda telefònica de bitllets d'autobús

Compra

Els/Les operadors/es telefònics/ques d’Hife realitzaran la venda de bitllets per via telefònica detallant a les/els clients/es els costos de gestió associats, si n’hi hagués, i el pagament es fa mitjançant targeta bancària.

La venda de bitllets per aquest canal està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de la sortida del bus, en funció de la durada de la línia a la qual pertanyi l’expedició escollida.

Es realitza a través de trucada telefònica al 977 440 300, de dilluns a divendres laborables, des de les 9:00 h fins a les 13:00 h i de les 16:00 h a les 20:00 h.

Els bitllets adquirits per via telefònica són nominatius, personals i intransferibles. Per al seu ús cal fer la comprovació d’un document personal de la/el viatger/a i que aquesta dada correspongui amb el número d’identificació personal reflectit en el bitllet. 

Hife no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors de bitllets de bus comprats per via telefònica en què els/les passatgers/es no estiguin correctament identificats/des.

Dret de Desistiment

La persona usuària podrà sol·licitar el desistiment de la compra d'un bitllet (devolució de l'import) a través dels mateixos canals digitals habilitats per a la venda, sempre que el bitllet no hagi estat consumit o/ni hagi transcorregut el període de validesa establert en aquestes condicions generals.

D'acord amb l'article 93 k) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de les Persones Consumidores i Usuàries, el reglament de les vendes a distància (a excepció de l'article 98.2) no s'aplica als contractes de serveis de transport de persones. Per tant, el dret de desistiment no s'aplica a les reserves d'aquest tipus de serveis.

Termes i condicions HifeClass®
Objecte

A continuació, s'exposen els termes i les condicions generals que defineixen les característiques operatives del programa de fidelització HifeClass®, d'Hife, destinat a les/els nostres usuaris/àries.

HifeClass® t'ofereix la possibilitat de participar en un ampli sistema de beneficis, premis, informació personalitzada, promocions i recompenses dissenyat per Hife. Amb aquest programa,* tindràs l'opció de bescanviar els punts que hagis obtingut i acumulat, compartir-los o bé adquirir béns o serveis oferts per altres empreses participants, entre altres avantatges exclusius.

En cedir-nos les teves dades de contacte, ens comunicarem amb tu per informar-te sobre el saldo i estat del teu compte de punts i les teves operacions, recordar-te les característiques i els beneficis del producte per al qual t'hagis registrat i informar-te sobre altres productes i serveis que et puguin resultar interessants.

*Programa ideat per a la seva propera implantació.

Condicions Generals

En unir-te a HifeClass® et converteixes en participant del programa i confirmes que has llegit, entès i acceptat estar subjecte/a als TERMES I CONDICIONS de participació i a qualsevol canvi o modificació que hi puguem fer.

Aquests termes del Programa HifeClass® no alteren de cap manera els termes o les condicions de qualsevol altre acord que puguis tenir amb nosaltres, inclosos altres productes o serveis. En inscriure't en HifeClass® també acceptes regir-te per la nostra Política de Privacitat i els Termes i Condicions del nostre lloc web. Si no acceptes alguna d'aquestes condicions no podràs participar en el programa.

Limitacions o exclusions per a participar en aquest programa:

 • Els/Les clients/es han de tenir més de divuit anys.

 • L'afiliació, els punts i les recompenses no són transferibles.

 • És responsabilitat de la/el participant actualitzar el seu perfil en el web o informar sobre qualsevol canvi en els seus detalls, com, per exemple, el canvi de nom i/o adreça.

 • Només es pot associar un compte del Programa HifeClass® a un/a sol/a titular i una única adreça de correu electrònic. En el cas de controvèrsia sobre la propietat del compte d'usuari/ària d'HifeClass®, es considerarà que el/la titular autoritzat/da del compte és la persona física a la qual correspongui l'adreça del correu electrònic enviat en el moment de la inscripció.

Inscripció

La inscripció en el programa HifeClass® es realitzarà des del lloc web www.hife.es, completant el procés d'inscripció habilitat per a això en l'apartat "HifeClass®".

Hife es reserva el dret de rebutjar la inscripció o cancel·lar qualsevol afiliació al Programa HifeClass®, i a revocar tots i cadascun dels punts acumulats i no bescanviats per la/el participant, per motius que inclouen, entre d'altres, frau o mal ús de la seva participació i/o qualsevol violació d'aquests termes i condicions per part de la/el participant.

Beneficis

Mitjançant el Programa HifeClass®, tindràs accés als següents avantatges:

 • Condicions preferents:

  • Canvis gratuïts de data i hora de viatge. Recorda que els canvis de bitllets estaran permesos fins a dues hores abans de l'hora que figura en el servei.

  • Compra en línia fins a l'últim moment abans del tancament de la venda

  • Anul·lacions de bitllets: si se sol·liciten, almenys, 72 hores abans del tancament de la venda del servei es tornarà l'import íntegre del bitllet (sense retencions).

  • Possibilitat de rebre certificats i factures dels desplaçaments o de les recàrregues de l'Abonament Virtual

  • Beneficis en les despeses de gestió dels bitllets

 • Perfil HifeClass® web:

           Espai personalitzat i detallat per a:

  • Comprar amb descomptes

  • Consultar l'històric d'operacions

  • Guardar trajectes freqüents

  • Recordar dades de viatgers/es

  • Resum de beneficis

 • APP personalitzada

 • Accés a l'Abonament Virtual:

  • Sistema de descomptes (fins a un 55%)

  • Compra en línia des del nostre web o la nostra app

  • Multipersonal

  • Compra anticipada

  • Bloqueig de plaça

  • El saldo no es perd ni caduca.

 • Comunicacions:

  • Notificacions i avisos d'interès

  • Esdeveniments 

 • Llibres/premsa a les estacions i a l'interior de l'autobús

 • Programa de Punts

Obtenció de punts

El programa de fidelització HifeClass® t'ofereix l'opció d'acumular punts que es convertiran en descomptes. Per a obtenir punts no cal fer res; simplement, a mesura que es van comprant bitllets aquests generen punts: per cada 10 € de compra en bitllets es generaran 10 punts.

A continuació es detallen altres formes de generar punts:

Alta en el Programa HifeClass®: 50 punts

Recàrrega de saldo en l'Abonament Virtual: 5 punts 

Compra anticipada*: 5 punts

Emplenar enquestes: 5 punts

Completar totes les dades del perfil: 5 punts

*Amb cinc o més dies d'antelació, sempre que es tracti de compres superiors a 10 €.

Aquests punts s'acumularan en un compte electrònic propietat de la persona usuària amb la finalitat d'obtenir bitllets, descomptes i altres elements promocionals.

 • Es generen punts per cada operació de compra amb import d'entre 10 € (10 punts) i 20 € (20 punts màx).
 • No acumulable amb altres descomptes tarifaris; per exemple, no generaran punts els bitllets comprats amb descomptes de família nombrosa, anada i tornada, etc.
Bescanvi de punts

L'equivalència de punts és la següent: cada 100 punts equivalen a 4 € per a bescanviar per bitllets.***

Els punts obtinguts en el programa HifeClass® es podran bescanviar per bitllets de l'empresa Hife amb tarifes en vigor.

La totalitat de l'import del bitllet haurà de ser abonada mitjançant el sistema de punts i la seva equivalència en euros. El bescanvi es realitzarà a través del portal HifeClass®, i no hi ha possibilitat de pagament parcial; és a dir, no es podrà abonar o bescanviar una part del bitllet amb punts i la resta amb targeta bancària o altres sistemes de pagament. Aquest bescanvi estarà sempre subjecte a la disponibilitat de places.

Els punts només podran ser bescanviats per la persona usuària i no poden transferir-se ni intercanviar-se per diners ni pel seu valor en espècie.

***Aquesta equivalència està subjeta a revisions periòdiques i pot ser variada per l’empresa. 

Validesa dels punts

Els punts emesos o obtinguts a través d'HifeClass®, inclosos, entre d'altres, els punts extra i altres premis obtinguts per alguna de les empreses del Grup Hife, venceran un any després de la data en què es generen i s'acumulen en el compte d'un/a usuari/ària d'HifeClass®. Tots els punts que no hagin estat bescanviats dins del període de venciment es perdran sense previ avís.

Els punts obtinguts per una compra anticipada s'anul·laran si es canvia la data del bitllet i aquesta no compleix les condicions de venda anticipada*.

Els punts generats per la compra d'un bitllet es perdran en cas d'anul·lació d'aquest.

Comunicacions

En inscriure't en HifeClass® rebràs automàticament correus electrònics relacionats amb el programa, així com d'altres d'informació sobre el teu compte, serveis, viatges, enquestes de satisfacció i productes del Grup Hife. També podem donar-te l'opció de rebre altres comunicacions de màrqueting del Grup Hife en el moment de la inscripció o posteriorment en el perfil d'usuari/ària.

Si cancel·les la teva subscripció a HifeClass® deixaràs de rebre comunicacions relacionades amb el programa.

Cancel·lació i modificació

El Programa HifeClass® i els seus beneficis s'ofereixen sota els criteris fixats per Hife. Si, per motius objectius o qüestions organitzatives, haguéssim de cancel·lar, modificar, restringir o suspendre el programa s'avisaria amb antelació per a poder bescanviar les recompenses o els beneficis acumulats.

Baixa per part de la persona usuària

Un/a participant d’HifeClass® podrà cancel·lar la seva subscripció al programa en qualsevol moment, enviant un avís de cancel·lació per escrit a l'adreça electrònica hifeclass@hife.es. Tots els punts no bescanviats, premis de bescanvi i/o altres avantatges d'HifeClass® es perdran immediatament i no es podran restablir ni transferir.

Canvis realitzats per la companyia

Qualsevol sospita d'abús del Programa HifeClass® , incompliment dels termes del programa, activitat il·legal, frau, tergiversació o una altra conducta inapropiada pot resultar en la revocació de la teva subscripció actual i/o futures en el programa. En aquest cas, qualsevol recompensa o benefici que hi pugui haver en el teu compte i el teu accés al pograma quedaran automàticament anul·lats.

Abonament Virtual

L'Abonament Virtual és un saldo virtual (moneder) en el teu perfil HifeClass®, amb el qual podràs comprar bitllets i beneficiar-te de descomptes mitjançant una recàrrega mínima. Aquesta recàrrega et dona dret a la compra de bitllets amb tarifa descompte Abonament Virtual de fins a un import màxim. Posem a la teva disposició la calculadora per a saber a quant ascendeix aquest import. Amb l'Abonament Virtual també és permesa la compra d'altres bitllets, sense descompte, sempre que hi hagi saldo disponible. 

Entre els seus avantatges destaquen:
Descomptes (fins a un 55 %)
Pagament en línia des del nostre web o la nostra app
No caduca.
És multipersonal.
T'assegures la teva plaça al bus.


Com obtenir el meu Abonament Virtual?

L'Abonament Virtual ja ve inclòs amb el Programa HifeClass; només hauràs de fer una recàrrega i estarà preparat per a usar-lo.

Com puc saber si el meu trajecte habitual té descompte?

Consulta el trajecte que desitges en el cercador d'horaris del nostre web i t'hi apareixeran totes les tarifes, inclosa la de l'Abonament Virtual.

Els bitllets amb tarifa Abonament Virtual no poden acumular altres ofertes, promocions o descomptes.

Cancel·lacions o devolució del saldo de l'Abonament Virtual

Hife es reserva el dret a bloquejar el saldo d'un Abonament Virtual durant un temps il·limitat per resoldre incidències i a mantenir-lo bloquejat fins a poder establir contacte amb el/la client/a per a la resolució d'aquestes.

El saldo de l'Abonament Virtual no és reemborsable, no caduca i es pot gastar quan calgui.

Ús inapropiat de l'Abonament Virtual

Qualsevol incompliment dels punts reflectits en aquestes condicions per part de la/el viatger/a posseïdor/a d'un Abonament Virtual produirà un bloqueig d'aquest, que haurà de ser resolt mitjançant reclamació formal a Hife, per escrit, emplenant el formulari habilitat a Assistència Ususari > Reclamacions. Hife es reserva el dret d'admissió de clients/es d'abonaments virtuals que hagin estat bloquejats anteriorment per usos fraudulents. Hife no es farà responsable de les incidències relacionades amb bitllets/localitzadors en les quals els/les viatgers/es no estiguin correctament identificats/des.

Protecció de dades

La informació proporcionada a Hife per una persona usuària mitjançant el formulari de registre en el Programa HifeClass® es mantindrà en el seu perfil personal, accessible només mitjançant el compte d'usuari/ària. Aquesta informació ha de ser vàlida i precisa i ha de mantenir-se actualitzada.

L'usuari/ària d'HifeClass® podrà canviar la seva informació de contacte en el seu perfil d'usuari/ària.

Tota la informació que una persona usuària proporciona a Hife en completar la subscripció a HifeClass® i/o en bescanviar punts es processa d'acord amb la Política de Privacitat exposada al lloc web de l'empresa.

En esdevenir participant d'HifeClass® autoritzes l’ús de les teves dades per a l’enviament d’informació personalitzada, i pots definir, modificar o cancel·lar les preferències de comunicació.

Accés al bus amb mobilitat reduïda
Viatgers/es amb mobilitat reduïda

Des d'Hife, treballem per garantir l'accés als nostres serveis de transport a totes les persones. El nostre objectiu és que tothom pugui gaudir dels nostres serveis en les mateixes condicions de seguretat, igualtat i confort, amb la màxima autonomia possible. Per aquesta raó, en molts dels nostres autobusos, estacions i instal·lacions, oferim serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Per a qualsevol dubte, suggeriment o aclariment sobre els nostres serveis adaptats per a viatgers/es amb discapacitat, és molt recomanable posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon d'informació, venda i assistència: 977 440 300.

Viatgers/es amb cadira de rodes

En els nostres serveis de línies, disposem de vehicles adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda en cadira de rodes (PMRCR). En els nostres autocars, hi ha places destinades a aquestes persones, perquè puguin viatjar en la seva pròpia cadira. Aquestes places, que es reservaran sense cost addicional, ja estan predeterminades a l'autobús; per tant, no es poden triar i l'assignació és automàtica. S'han de reservar, almenys, amb 48 h d'antelació, a través dels nostres canals de venda habituals: en línia (en el nostre lloc web o en la nostra app), per telèfon (al 977 440 300) o bé presencialment (a les nostres taquilles).

Si la PMRCR desitja viatjar en un seient convencional pot fer-ho i ficar la seva cadira al maleter del bus sense cost addicional. En aquest cas ha de ser capaç de pujar per si sola al vehicle i acomodar-s'hi també de forma autònoma, o bé portar un/a acompanyant que l'ajudi a fer-ho.

El viatger/a que sigui una PMRCR ha de tenir en compte les normes següents:

 • Ha de presentar-se al punt de sortida de l'autobús 30 minuts abans de l'hora de sortida.
 • Si vol viatjar en un seient convencional haurà d'accedir a l'autobús i acomodar-s'hi de forma autònoma o viatjar amb algú que l'assisteixi, i la cadira de rodes viatjarà al maleter sense cost addicional.
 • El nostre personal l'ajudarà, en l'embarcament/desembarcament, amb l'ancoratge/desancoratge de la cadira i amb l'equipatge, tant a l'estació d'origen com a la de destinació, així com a les parades de descans si n'hi hagués.
 • Aquesta ajuda del personal d'Hife no inclou l'acompanyament per l'estació ni l'assistència per menjar ni per anar al bany durant les parades.
 • L'acompanyant d'una PMRSR haurà de comprar el seu bitllet en una altra operació a part.

Viatgers/es amb elements d'ajuda a la mobilitat

Els/Les viatgers/es poden dur a bord bastons i crosses sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat de les/els altres passatgers/es. La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat han de romandre desats al celler com a equipatge. S'admet qualsevol element de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: 140 x 70 cm de llarg i ample i 100 cm d'alt; en aquest cas recomanem a la/el viatger/a la utilització de fundes per a protegir l'element i l'equipatge de la resta de passatgers/es. El transport de qualsevol d'aquests elements d'ajuda a la mobilitat és completament gratuït.

Viatgers/es amb necessitats especials

Recomanem a les/els viatgers/es amb necessitats especials que s'indiquen a continuació que viatgin acompanyats/des de persones que puguin atendre'ls/-les:

 • Viatger/a que necessita assistència especial per a comunicar-se.
 • Viatger/a que no comprèn indicacions del personal d'Hife que afectin la seguretat.
 • Viatger/a que necessita acudir al servei durant el viatge.
Accés de menors al bus
Responsabilitat de les/els nens/es que viatgen sols/es

Els/Les nens/es podran viatjar sense acompanyant sota la responsabilitat de la seva mare, el seu pare o el/la seu/va tutor/a legal, que són qui han de decidir la idoneïtat del viatge de l'infant sense acompanyant en funció de la seva maduresa cognitiva o d'altres factors relacionats. La nostra companyia considera que els/les nens/es que tinguin menys de deu anys no haurien de viatjar sols/es i que, malgrat que l'autorització paterna/materna només és necessària per a viatjar fora d'Espanya, un/a menor hauria de viatjar sempre acompanyat/da per alguna persona adulta que se'n faci responsable.

En el cas que el pare, la mare o el/la tutor/a legal de la/el menor decideixin que aquest/a viatgi sense acompanyant adult/a responsable, és molt recomanable redactar una autorització amb informació disponible per a la/el conductor/a o el personal intern d'Hife en cas de ser necessària. Aquesta autorització, que el/la menor haurà de portar amb si en accedir al servei i durant tot el viatge, ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms del pare, de la mare o de la/el tutor/a legal, DNI, NIE o PASSAPORT, telèfon de contacte, origen i destí del viatge, nom i cognoms de la persona que recollirà el/la menor a l'estació de destí, DNI o NIE, telèfon de contacte, estació o parada en què ha de baixar de l'autobús, etc. És aconsellable que la persona responsable que acompanyi el/la menor fins a l'autobús a l'estació o parada d'origen comenti a la/elconductor/a que viatjarà sol/a.

En el cas que quan l'autobús arribi a l'estació o parada de destí no hi hagués la persona responsable de recollir-hi el/la menor el personal d'Hife té instruccions internes de contactar amb les forces de seguretat de la zona (policia, guàrdia civil...) perquè es facin càrrec de la/el menor i pugui continuar prestant-se el servei a la resta d'usuaris/àries amb normalitat.

Descarrega aquí l'autorització que ha de dur el/la menor. Ha d'estar degudament emplenada.

Nens/es de quatre anys o més grans

Els/Les nens/es amb quatre anys complerts o que tinguin més de quatre anys paguen l'import complet del bitllet. En el cas de bitllets adquirits a través del nostre web per a menors d'edat que no tinguin documentació caldrà reflectir, en l'apartat del web reservat per a això, les dades (DNI, NIF o núm. de passaport) de la persona que acompanyi el/la menor. La no correspondència de les dades personals d'aquest/a suposarà l'anul·lació del bitllet de la seva mare, el seu pare o el/la seu/va tutor/a legal.

Infants de menys de quatre anys

Els/Les nens/es que tinguin menys de quatre anys hauran de viatjar sempre acompanyats/des per alguna persona adulta. No s'admetrà en cap servei infants de menys de quatre anys sense acompanyant/s adult/a/s/es. Els/Les nens/es de menys de quatre anys no han de pagar el bitllet, però sí que hauran d'accedir a l'autobús amb un bitllet acreditatiu del seu viatge.

Bebès

Davant l'absència de normativa legal exclusiva referent a un sistema específic de seguretat homologat que pugui ser adaptat per al viatge de nadons i infants molt petits en els nostres autobusos, Hife només pot oferir recomanacions i la seva pròpia normativa interna per a realitzar els viatges amb nadons/infants de la manera més còmoda possible:

 • Les cadires portanadons particulars o desmuntables del xassís de les rodes del cotxet es podran pujar a bord de l'autobús, però en serà responsable de la subjecció i acomodament el pare, la mare o el/la tutor/a legal del nadó.
 • Els cotxets dels nadons es podran pujar a bord de l'autocar sense cost addicional i se n'hauran de posar a la bodega, però haurà de ser la persona responsable del nadó qui n'acomodi el cotxet en aquest espai, plegant-lo al màxim possible i seguint, si cal, les instruccions de la/el conductor/a.
Viatges internacionals

En trajectes internacionals els/les nens/es que tinguin menys de setze anys han de viatjar acompanyats/des d'una persona adulta legalment autoritzada Els/Les nois/es amb edats compreses entre els setze i els divuit anys necessiten passaport i autorització policial per a viatjar sols/es a l'estranger.

 

Accés al bus amb material esportiu o elements de mobilitat
Material esportiu o elements de mobilitat

El transport de taules de surf, esquís o qualsevol altre element de mobilitat porta afegit un suplement sobre el preu del bitllet.

Aquests elements han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys o/ni embrutar altres equipatges o paquets, i és obligatori que vagin embalats en algun tipus de caixa o bossa per al seu transport. 

Per motius de seguretat, a partir del 15 de novembre del 2023, està prohibit l'accés als autobusos amb patinets elèctrics.

 

Accés al bus amb instruments musicals
Instruments musicals al bus

En el cas de voler transportar un instrument musical a bord que, pel seu valor o fragilitat, no es vulgui posar a la bodega de l'autocar i que, per tant, hagi d'ocupar el seient contigu al de la persona que el porta, aquesta haurà d'abonar per l'instrument la mateixa tarifa que hagi pagat per la seva pròpia plaça. Aquest transport estarà subjecte a la disponibilitat de places al bus i s'autoritzarà sempre que no impliqui riscos per a la resta de viatgers/es a bord.

Si es tria aquesta opció, cal tenir en compte que l'instrument no podrà ocupar cap altre seient de l'autobús que no sigui el contigu al de la persona que n'hagi adquirit els títols de transport, la qual en serà responsable del trasllat i la subjecció.

En cas d'instruments molt voluminosos, el personal d'Hife estarà autoritzat a supervisar-los i autoritzar-ne o denegar-ne el transport a bord. En el cas que el/la conductor/a de l'autobús decidís que l'instrument ha de viatjar al portaequipatges de la part inferior del vehicle, Hife no es fa responsable dels danys que hi pogués patir.

Accés al bus amb mascotes
Les mascotes al bus

L'article 11 del Reglament General de Circulació prohibeix el transport d'animals a l'habitacle de l'autobús, exceptuant-ne els que siguin d'acompanyament psicològic o d'assistència (per exemple, els gossos guia per a persones invidents). En aquests casos caldrà mostrar al personal d'Hife el certificat que ho acrediti o justifiqui i hauran de viatjar sempre acompanyats, degudament subjectes i sota la responsabilitat de la/el seu/va amo/a.

 • MASCOTES PERMESES ALS MALETERS: S'admetrà un màxim d'una (1) mascota per servei, sempre que siguin petits animals de companyia: gossos, gats, fures, aus (no de corral), etc., el pes dels quals no excedeixi de 10 kg. Les mascotes hauran de tenir més de dotze setmanes d'edat, estar identificades electrònicament mitjançant microxip i anar acompanyades de la documentació necessària i que acrediti que han rebut totes les vacunes obligatòries fins a la data, segons la normativa autonòmica del lloc d'origen i/o destí (cartilla sanitària o passaport actualitzat i vigent). Aquesta documentació pot ser sol·licitada pel personal d'Hife abans de l'embarcament. Les mascotes han d'estar desparasitades, completament sanes, sense ferides i amb capacitat de moure's per si soles. No es permetrà el transport de femelles prenyades ni tampoc una setmana després del part.
 • RESPONSABILITAT DEL TRANSPORT DE MASCOTES: Amb caràcter general, el trasllat dels animals es realitza sota la total responsabilitat de les persones propietàries, que hauran de viatjar necessàriament en el mateix servei que l'animal. Aquest haurà d'estar en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per a ser traslladat. L'ús de morrió en cas de gossos, tot i ser recomanable, no és obligatori. Experts/es veterinaris/àries recomanen no viatjar amb mascotes en dates i/o hores en què la temperatura ambient sigui superior a 25 ºC.
 • ACCÉS DE LES MASCOTES AL BUS: L'animal haurà de viatjar al maleter del vehicle i sempre dins d'un element tancat i segur (gàbia, cistella de transport...) proporcionat per la/el mateix/a viatger/a. La gàbia o cistella de transport ha de disposar d'un fons impermeable que contingui els residus de l'animal i haurà de romandre ben subjecta durant el viatge, segons les indicacions de la/el conductor/a, de manera que no pugui desplaçar-se amb el moviment del vehicle.
 • La persona que vulgui viatjar amb un animal haurà de presentar-se a l'embarcament, acompanyada de la seva mascota, amb una antelació mínima de quinze minuts, introduir personalment l'animal a la cistella de transport i ficar aquesta en el maleter segons les indicacions de la/el conductor/a.
 • L'embarcament i desembarcament de la mascota seran realitzats per la persona que la porti, procurant en ambdós moments que no hi hagi altres persones al voltant, a fi d'evitar situacions incòmodes o perilloses que puguin afectar la resta de viatgers/es. En cas d'efectuar una parada tècnica, assegureu-vos que disposeu dels elements necessaris: alimentació, recipients per a menjar i aigua, corretja, arnés, bosses per a deposicions, etc.
 • En els autocars que no disposin de maleter l'espai destinat en el seu interior al transport de les mascotes queda delimitat a un espai al costat de les persones que les portin, mai sobre seients lliures ni contigus als d'altres usuaris/àries.
Descomptes
Descomptes de família nombrosa

En el cas concret de les famílies nombroses cal presentar, a qualsevol membre del personal d’Hife que ho requereixi, el DNI o el passaport juntament amb el document acreditatiu original o una còpia compulsada que ho justifiqui. A més, cal també que la data de vigència dels documents estigui actualitzada en el moment d’accedir a l'autobús. 

Hi ha dues categories de família nombrosa:

 • Família Nombrosa de Primera o General: dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 20 % en l'import del bitllet.
 • Família Nombrosa Especial: dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 50 % en el preu del bitllet.

Els descomptes de Família Nombrosa no es poden acumular als d'altres promocions existents.

Descomptes amb acreditació

En l’adquisició i l'ús d’aquest tipus de bitllets (família nombrosa, famílies monoparentals, etc.) és imprescindible que el/la viatger/a disposi del document vigent que acrediti que és el/la beneficiari/ària del descompte en qüestió. En el moment d’accedir a l'autobús, el/la viatger/a haurà de mostrar l'esmentat document acreditatiu a la/el conductor/a juntament amb el bitllet. L’absència d'aquest document necessari per a l’obtenció del descompte, o la seva invalidesa per estar fora de vigència, implica la pèrdua total de l’import del bitllet i la impossibilitat de viatjar-hi. En cas d’incomplir aquest requisit, el nostre personal té l’obligació d’impedir la utilització del bitllet; en cap cas se'n podrà abonar la diferència econòmica, i s'haurà d’adquirir un altre bitllet complet si es desitja viatjar.

Els descomptes disponibles varien en funció de cada concessió o línia. Les condicions d’anul·lació i canvi de bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta de bitllets, tenint en compte que l’acumulació del descompte amb alguna promoció pot fer variar les condicions en qüestió. Recordem que cal consultar i acceptar sempre les condicions de la promoció abans d’adquirir el bitllet.

Bicicletes
Accés al bus amb bicicleta

La gestió del transport de bicicletes a l'autobús s'ha de tramitar mitjançant l'adreça electrònica ttortosa@hife.es, almenys amb 72 hores d'antelació a la data del viatge. 

Els nostres autocars disposen de maleters amb diferents grandàries i capacitats; per tant, el nombre de bicicletes permès en les nostres línies regulars és d'una (1) bicicleta per expedició

El transport de bicicletes porta afegit un suplement sobre el preu del bitllet. El cost per transport de bicicletes és de 3 € per unitat, excepte en els trajectes que tenen lloc íntegrament a Catalunya, en els quals aquest transport és gratuït.

Les bicicletes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys ni embrutar altres equipatges o embalums, i és obligatori que vagin embalades en alguna mena de caixa o bossa per al seu transport o, en defecte d'això, aïllant amb algun plàstic la zona de la cadena perquè no pugui embrutar ni danyar la resta d'equipatges. També és aconsellable, en cas de necessitat d'espai, desmuntar-ne la roda davantera perquè n'ocupin menys.

Només les bicicletes plegables comercialitzades com a tals estan exemptes de pagament en tots els nostres recorreguts. Entenem per bicicleta plegable la que incorpora frontisses o colzes en el quadre i manubri que permeten doblegar-la i que té rodes de 20 polzades de diàmetre o menys, la qual cosa permet transportar-les en la seva bossa específica.

Recordem que sempre tindran accés preferent al bus els/les viatgers/es i el seu equipatge; per tant, en cas de demanda del servei de transport de bicicletes, caldrà tenir en compte que es donarà prioritat d'accés a les persones que vulguin viatjar sense bicicleta. Hife es reserva el dret de no permetre o variar l'accessibilitat de viatgers/es amb bicicletes per afavorir l'accés de viatgers/es amb equipatge o amb necessitats especials de mobilitat.

També cal tenir en compte que, en desconèixer l'estat previ de manteniment i les condicions de la vostra bicicleta i/o material mòbil (patinets elèctrics, bicicletes plegables, etc.), la nostra companyia no es fa càrrec dels desperfectes que puguin patir per motiu del seu trasllat.

Factura
Gestió de factures

Si desitges tenir la factura dels teus bitllets o de la recàrrega de la teva targeta de descompte sol·licita-la mitjançant el formulari habilitat en Assistència usuari > Sol·licitar factura: emplena'l i adjunta-hi els bitllets escanejats i/o el número de localització, juntament amb les següents dades, i la factura se t'enviarà per correu electrònic:

 • Nom i cognoms o dades de facturació de l’empresa per a la qual se sol·licita la factura
 • Adreça completa (carrer, localitat, província i codi postal)
 • DNI o CIF
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon de contacte
Equipatges i objectes perduts
Equipatge permès per viatger/a

No s’admetrà el transport de tot allò que pugui contenir materials o objectes perillosos o d’un volum excessiu. Cada viatger/a té dret a transportar gratuïtament al maleter de l’autobús, com a màxim, una (1) maleta que no superi els 30 kg de pes. Si es desitja transportar més d’una maleta per viatger/a s’haurà d’abonar un suplement de 3 € per cada maleta adicional.

Els/Les viatgers/es poden portar a bord bastons i crosses sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat de la resta de viatgers/es. Tots els altres tipus d'elements de suport a la mobilitat han d'anar al maleter com la resta d’equipatge. S’admet qualsevol element de qualsevol pes sempre que no excedeixi les dimensions següents: 140 x 70 cm de llarg i ample i 100 cm de alt; en aquest cas es recomana a les/els viatgers/es l’ús de fundes per a protegir tant el propi element com l’equipatge de la resta de viatgers/es. El transport de qualsevol d’aquests elements de suport a la mobilitat és completament gratuït.

No es consideren com a equipatge accessori els elements de suport a la mobilitat, el material esportiu ni els instruments musicals. Per al transport d’aquests elements consulteu les condicions específiques a l’apartat corresponent.

Objectes perduts a bord del bus

Tot i estar exempts de responsabilitat per la pèrdua d'equipatge o d'altres articles, Hife ofereix un servei de custòdia. A causa de les limitacions d'espai i emmagatzematge, només es custodien els objectes perduts per les/els viatgers/es durant un temps màxim d'una (1) setmana des de la data de la trobada d'aquests per part del personal d'Hife. Els béns peribles són destruïts l'endemà de ser trobats.

En aquesta situació, Hife no es fa responsable de la pèrdua d'objectes de valor (telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes, ulleres, joies, diners en efectiu, targetes de crèdit, etc.), com tampoc se'n fa de l'estat en què es trobin els objectes o equipatge perduts un cop recuperats ni dels danys que aquests hagin pogut patir.

Per localitzar un objecte perdut el/la propietari/ària s'ha de posar en contacte amb Hife, al més aviat possible, mitjançant el formulari habilitat a Assistència ususari > Objectes perduts o trucant al nostre telèfon d'atenció a la/el client/a (977 443 000), i indicar les dades del servei en què s'ha perdut o oblidat l'objecte. Per recollir la tramesa, en cas que el trobem i el vulgueu recuperar, haureu de facilitar-nos les vostres dades personals en un registre centralitzat de recollida a les taquilles de Tortosa. 

Pèrdua o deteriorament d'equipatges

La responsabilitat per danys o pèrdues d’equipatge estarà determinada, limitada i quantificada de conformitat a allò que estableix la llei L.16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenació dels transports terrestres, i el Reglament (UE) número 181/ 2011 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de febrer, sobre els drets de les/els viatgers/es d’autobús i autocar, d’acord amb la seva redacció vigent i d’aplicació en cada moment. 

El/La transportista no respondrà dels danys, les pèrdues o les avaries que pateixin equipatges de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia. En cas de pèrdua o deteriorament de l'equipatge transportat, serà imprescindible fer-ne la reclamació immediatament a l'arribada. En cas de danys es mostraran a la/el conductor/a del servei o al nostre personal de contacte perquè els validin.

Reclamacions o indemnitzacions per pèrdua o deteriorament d'equipatges

La reclamació d'una pèrdua, deteriorament, robatori o intercanvi d'equipatges es realitzarà electrònicament a l'apartat de reclamacions del nostre lloc web. Per a tramitar-la caldrà sempre que proporcioneu la còpia de l'entrada del servei com a requisit indispensable i, en cas de danys patits, que n'aporteu fotografies i la validació corresponent del nostre personal. Hife no serà responsable dels danys, les pèrdues o els deterioraments soferts per equipatge de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia.

Prohibició de fumar
Prohibició de fumar

Està prohibit fumar als vehicles, segons l'Art. 6 del Reial decret 1293/1999.

Arbitratge i reclamacions
Arbitratge

En totes les controvèrsies que se suscitin sobre aquest contracte les parts se sotmetran a l'arbitratge de la Junta Arbitral de Transport més propera al domicili de la persona reclamant.

Reclamacions

Hi ha un llibre de reclamacions a disposició de la/el viatger/a tant en els llocs d’origen com en els de destí dels serveis nacionals. Aquestes també poden fer-se a través del lloc web d’Hife, emplenant un formulari habilitat en aquest canal. Si el/la viatger/a desitja efectuar algun tipus de reclamació contra l’empresa transportista haurà de formular-la en el termini de temps més breu possible des de la data en què s’hagi prestat o s’hagués hagut de prestar el servei de transport i, en tot cas, dins d’un termini màxim dels tres mesos següents. La reclamació serà tramitada d’acord a allò que disposa la legislació vigent.

Servei Bus+Bici en Vies Verdes
Bus+Bici

Hife us apropa a la via verda transportant-vos-hi, juntament amb les vostres bicis, perquè pugueu descobrir, concretament, la Via Verda Val de Zafán, una ruta turística que transcorre per l'antiga via fèrria de la Val de Zafán, que passa per les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta, a la província de Tarragona, i per part de la província de Terol. Les vies verdes es poden recórrer a peu, en bicicleta o en cavall. Oferim tres rutes: Gandesa-Tortosa, des de Barcelona; Alcanyís-Tortosa, des de Barcelona (ruta de dos dies i dificultat moderada), i Tortosa-Alcanyís, des de Barcelona (de dos dies i dificultat moderada). (Vegeu-ne més detalls en el nostre lloc web.)

Per al nostre servei combinat de Bus+Bici en Vies Verdes, amb la ruta definida en el nostre lloc web, s'abonaran 3 € per bicicleta i caldrà sol·licitar disponibilitat de places per telèfon, trucant al 902 119 814, o per Internet, emplenant el formulari web de sol·licitud, amb una antelació mínima de tres dies laborables.

 

Accés al bus amb bicicleta

Per raó d'espai disponible limitat al maleter de l'autobús, s'admeten fins a un total de cinc unitats per autobús (una bicicleta per bitllet). Per a sol·licitar el transport de bicicletes cal fer-ho telefònicament, trucant al 977 440 300. Hife es reserva el dret de no permetre o de variar l'accessibilitat de viatgers/es amb bicicletes per afavorir l'accés de viatgers/es amb equipatges o amb necessitats especials, sempre prioritari per a la nostra empresa.

Les bicicletes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys ni embrutar altres equipatges o paquets, i és obligatori embarcar-les al maleter de l'autobús embalades en algun tipus de caixa o bossa per al seu transport o, almenys, aïllant-ne la zona de la cadena amb algun plàstic perquè no puguin embrutar ni danyar la resta dels equipatges. També és aconsellable desmuntar-ne la roda davantera perquè ocupin menys espai en el cas que aquest sigui necessari.

Canvis d'autobús
Connexions de serveis

D’acord amb la legislació de transports, alguns dels trajectes poden realitzar-se mitjançant connexió de serveis amb combinació d’horaris d’una parada determinada i expedició única de bitllets, la qual cosa requeriria un canvi d’autobús en aquesta parada.

Reforços i assignació de places
Col·laboració en serveis

La contractació d’empreses col·laboradores per a realitzar serveis de reforç és necessària en els casos en què la demanda de places sigui superior a les places ofertades per la nostra companyia. D'acord amb la legislació vigent (Art.85 del Reial decret 1211/1990, del 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres), la companyia pot fer front a intensificacions de trànsit que no puguin ser ateses pels vehicles adscrits a la concessió utilitzant-ne d'altres, ja siguin propis o bé cedits per altres transportistes, amb o sense conductor/a, a través de qualsevol fórmula jurídica vàlida.

Cal subratllar que tots els vehicles contractats per Hife per a aquest supòsit compleixen tots els requisits exigits reglamentàriament. En cas de necessitat de reforços, l’empresa es reserva la reorganització o nova assignació de places, que poden veure’s afectades per variacions.

Responsabilitat de la/el transportista
Drets de la/el passatger/a

Per a les/els viatgers/es dels serveis de transport el punt d’origen i/o destí dels quals sigui al territori d’un estat membre de la Unió Europea resulten d’aplicació, en funció de la distància del trajecte, els "Drets de la/el passatger/a" que es poden consultar en el Reglament 181/2011. Per a les/els viatgers/es amb necessitats especials, aquells/es amb discapacitat i aquells/es d’edat avançada amb mobilitat reduïda Hife ofereix la possibilitat de consultar-los en l’apartat corresponent del nostre lloc web.

Responsabilitat i recomanacions de la/el transportista

La responsabilitat de la/el transportista incumbeix a l’empresa que realitza efectivament el servei. Tot i això, l’empresa transportista no respondrà dels incompliments que no li siguin directament imputables ni dels produïts per un cas fortuït, una força major o l'obligació d'atendre's a exigències legals o administratives. Tampoc es fa responsable de les pèrdues d’enllaç dels seus serveis amb altres transports, tant si són propis com aliens. En les línies Internacionals la responsabilitat que hi pogués haver incumbeix a l’empresa que realitza el transport, segons les lleis i tribunals del seu país.

 

En serveis intermodals

Hife no es fa responsable de les pèrdues d’enllaç dels seus serveis intermodals amb altres transports, propis o aliens. Sense perjudici d'això, a aquells/es viatgers/es que desitgin enllaçar el servei contractat amb HIfe amb un de transport aeri, i atès que els nostres serveis discorren per un itinerari preestablert que no pot variar-se per circumstàncies de trànsit adverses (excepte per instruccions expresses de les autoritats competents), se’ls recomana adquirir bitllets per a serveis que tinguin l'hora prevista d'arribada a l'aeroport amb prou antelació, tenint en compte les recomanacions d'AENA (o de la companyia aèria de què es tracti en cada cas) sobre l'hora de presentació a l'aeroport per a vols nacionals i internacionals: en el cas dels primers es recomana presentar-se a l'aeroport amb una antelació mínima de tres hores respecte de l’hora d’embarcament prevista per al vol contractat, per la qual cosa el/la viatger/a hauria d'adquirir el seu bitllet d'Hife per a un servei d'enllaç que tingui l'hora prevista d'arribada a l'aeroport tres hores abans de la del vol; en el cas de vols internacionals es recomana arribar a l'aeroport, com a mínim, quatre hores abans de l'hora d'embarcament, per la qual cosa caldrà també tenir en compte aquest temps en el moment d'adquirir el bitllet d'Hife.

En qualsevol cas, Hife recomana també incrementar d'1 hora els temps anteriors en els dies en què es prevegi una especial densitat de trànsit a les carreteres, com ara operacions de sortida o tornada de vacances, així contemplades per la Direcció General de Trànsit, o de sortida o tornada de "ponts" o caps de setmana.