no image

Condicions

Canals de Venda i Gestions de Bitllets
Canals de venda de bitllets d’autobús que ofereix HIFE

 

Venda de Bitllets

HIFE realitza la venda de bitllets d’autobús de forma presencial en els punts o establiments de venda autoritzats. En aquests punts podran obtenir-se els bitllets i sol·licitar els descomptes que procedeixin segons les condicions de la concessió. A més d’aquests canals de venda, de forma adicional es poden adquirir els nostres bitllets a través d’agències de viatges i plataformes de venda online comercialitzadores com Movelia en la seva pàgina  www.movelia.es. En aquests canals addicionals les condicions seran específiques per a cada mitjà. 

Canals de Venda

Per afavorir l’adquisició dels bitllets s’ofereixen tres tipus de canals de venda: Canal de venda presencial, Canal de venda on-line i Canal de venda telefònica. L’ús indegut de qualsevol canal de venda oficial d’HIFE per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats, si es demostra que es va obrar de mala fe, culpa o negligència.

Bitllets i Places

El nombre de viatgers transportats i bitllets venuts no pot ser superior al de places autoritzades, la qual cosa significa que tots els menors computen a efectes de nombre de viatgers transportats (Real Decreto 965/2006) i, en conseqüència, tots hauran de posseir bitllet, sense distinció d’edat.

Modalitat de Pagament

Existeixen diferents modalitats de pagament, així per a la venda presencial de taquilles la modalitat de pagament acceptada és el pagament en efectiu, la targeta bancària o les targetes de transport. En la venda de bitllets a bord dels nostres autocars únicament s’ofereix: el pagament en efectiu o mitjançant targeta de transport. Per a la venda on-line a través de la nostra web el pagament es realitza per mitjà de targeta bancària. 

Bitllets Adquirits Online o Telefònics

En el cas dels bitllets d’HIFE comprats mitjançant canals digitals o a través del nostre servei telefònic de compra l’import total dels bitllets es compon del preu del bitllet segons les tarifes vigents en la concessió amb les promocions i descomptes vigents, més la quantitat adicional expressada en concepte de cost de gestió. El cost de gestió s’aplicarà a cada bitllet, considerant-se els bitllets d’anada i tornada com un únic bitllet a efectes del cost mencionat anteriorment. El preu del bitllet inclou el 10% d’IVA. 

Canvi de bitllets

La no presentació del viatger en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canvi del bitllet o devolució del seu import.
Els canvis únicament podran afectar la data o hora del servei, no sent possible fer canvi algun sobre el trajecte, dades personals del/s viatger/s i/o número d'autobús.
Els canvis de bitllets s'hauran de realitzar pel mateix canal pel qual s'han adquirit els mateixos. El canvi de bitllets comprats telefònicament es realitzarà mitjançant el 977 440 300 de dilluns a divendres laborables i de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Només està permès un canvi per bitllet, sent el primer canvi d'hora o data gratuït, excepte en la venda telefònica que pot comportar una despesa de gestió addicional.
El tancament d'un bitllet de tornada oberta es considera com a canvi. Els canvis de bitllets estaran permesos fins a 2 hores abans de l'hora que figura en el servei i estaran condicionats a l'existència de places disponibles en la nova data sol·licitada.
Quan es faci un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça ja que l'empresa l'assigna automàticament.

Anul·lacions de Bitllets

La no presentació del viatger en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canvi del bitllet o devolució del seu import.
Les anul·lacions de bitllets s'hauran de realitzar pel mateix canal pel qual s'han adquirit.

En cas d'anul·lació d'un bitllet comprat mitjançant targeta descompte o en un punt de venda presencial, haurà de dirigir-se al punt de venda o en defecte d'això enviar el bitllet físicament a HIFE per a efectuar aquesta anul·lació. En cas de pèrdua o extraviament d'aquest bitllet i al no poder presentar-ho degudament, no es podran fer canvis o devolucions sobre el mateix. 
Les anul·lacions de bitllets porten associades deduccions en funció de la seva sol·licitud, així: 

 • Les anul·lacions sol·licitades, almenys, 48 hores d'antelació a la sortida del servei es retorna l'import del bitllet deduint un 10%.
 • Les anul·lacions sol·licitades entre les 48 h i les 2 hores anteriors a la sortida del servei es retornarà l'import del bitllet deduint un 20%.
 • Menys de 2 hores abans de la sortida del servei no es permeten anul·lacions de bitllets. 
 • En cas d'anul·lació del bitllet no es procedirà a la devolució del cost de gestió, si l'hagués associat.

Tarifes i Serveis Urbans

En el cas dels serveis urbans els seus bitllets d’autobús apliquen les seves pròpies tarifes associades. La seva comercialització és presencial i es realitza sempre a bord de l’autobús, en el moment de l’accés al mateix mitjançant la màquina expenedora. o altres suports embarcats a l’efecte a l’autobús. El pagament pot realitzar-se, en funció de les condicions específiques i comercials de cada servei, mitjançant pagament en efectiu o amb targeta de transport si n’hi haguessin associades per a aquests serveis. no es permet el pagament amb targeta bancària.  

Campanyes Promocionals

Les campanyes especials de promoció d’alguns dels nostres bitllets d’autobús programades per HIFE estan sotmeses a unes condicions particulars a disposició dels passatgers en el punt de venda, web i seran d’aplicació al bitllet adquirit.

Bitllets Comprats amb Targeta de Transport o Punts de Venda HIFE

Es podran abonar en metàl·lic o amb targeta financera de crèdit o dèbit. Són els únics mètodes de pagament acceptats en punts de venda d’HIFE (taquilles).

Bitllets d'Anada i Tornada Venda Presencial

En els bitllets de tornada oberta es tancarà el trajecte abans d’accedir a l’autobús. es podrà realitzar el tancament en qualsevol dels nostres canals de venda sempre que existeixin places en el servei desitjat. Si en el bitllet d’anada i tornada no figuren consignats el dia, hora, seient i vehicle relatius a la tornada, el viatger haurà de presentar-se a l’oficina corresponent de vendes de l’empresa amb la major antelació per confirmar la tornada, que estarà condicionat a l’existència de places disponibles en la data sol·licitada. L’antelació mínima per tancar un bitllet amb tornada oberta són 10 minuts abans d’accedir al servei. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La tornada oberta tindrà una validesa de 6 mesos desde la data de compra i la possibilitat de tancar-lo dependrà de la disponibilitat de places en el servei desitjat.

Bitllets d'Anada i Tornada Venda Online

Si la hora de tancament del bitllet és molt pròxima a l’hora de sortida del autobús, el sistema online no permetrà el procés de tancament per la web o la App. Si es realitza la sol·licitud del tancament en el nostre servei d’atenció telefònic es poden aplicar costos de gestió associats a aquest servei. 

Canvis o Tancament de Bitllets d'Anada i Tornada

Quan es realitzi un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça ja que l’empresa l’assigna automàticament. Els canvis únicament podran afectar a la data o hora del servei, sense ser possible realitzar cap canvi sobre el trajecte, dades personals del/s viatger/s, plaça assignada i/o número d’autobús. El tancament d’un bitllet es considera com canvi. Els canvis de bitllets estaran permesos 2 hores abans de l’hora que figura el servei.

Anul·lació de Bitllets d'Anada i Tornada

No és possible l’anul·lació del bitllet de tornada una vegada s'ha realitzat el viatge d’anada. S’aplicaran les mateixes deduccions que als bitllets adquirits amb tarifa normal.

Venda online bitllets d'autobús

Compra 

El canal de venda on-line inclou la venda a través de la nostra pàgina web www.hife.es o app en les que els bitllets de bus adquirits sota aquesta modalitat sempre seran nominatius, personals i intransferibles. Per a la seva utilització es requereix la comprovació d’un document personal del viatger (DNI, NIE o passaport) i que aquesta dada correspongui al número d’identificació personal reflexat en el bitllet. 

Si el bitllet el compra una persona diferent a la que viatjarà s’emplenaran les dades de la persona que viatjarà. És molt important que tingui preparat el DNI, NIE o passaport per a mostrar-lo al conductor que realitzarà les comprovacions de la titularitat d’aquest associades al bitllet comprat per internet.

En els bitllets adquirits per internet per a menors d’edat que no tinguin doumentació, serà necessari reflexar el document de la persona que acompanya al menor a l’apartat de la web reservat per a això. 

També poden comprar-se bitllets de forma en línia a través de la plataforma de venda de www.movelia.es o altres pltaformes que especifiquen les seves pròpies condicions comercials i que només permeten el pagament amb targetes de crèdit. 

En el procés de venda en línia es detallarà en cadascuna de les pàgines el procés de realització de la mateixa.

La venda d’aquests bitllets està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de l’hora del servei escollit, 10 minuts abans.

Fins que no s’hagi formalitzat el pagament a través de l’entitat financera no es considera el bitllet com a vàlid.

Per al pagament de la modalitat de bitllets en línia oferim la possibilitat de fer-ho sempre mitjançant targeta bancària o a través d’un compte de Bono Virtual en la que el viatger podrà realitzar una recàrrega mínima que li permetrà gestionar la compra dels seus bitllets i obtenir descomptes associats als mateixos. (veure condicions del  Bono Virtual i programa de punts HifeClass).

Per a totes les modalitats de bitllets adquirits de forma en línia, HIFE no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors en les que no estiguin correctament identificats els viatgers.

És necessari conservar a disposició del personal de l’empresa el bitllet imprès en paper o el número de localitzador.

La gestió de bitllets s’haurà de realitzar a través del mateix canal en línia pel qual es va realitzar la compra. Cada canal aplica les seves pròpies condicions.

Bitllets comprats en línia per a altres viatgers

Si el bitllet el compra una persona diferent a la que viatjarà haurà d'emplenar l'apartat amb les dades de la persona que viatjarà.

Bitllets comprats en línia per a menors de 4 anys

En els bitllets adquirits per internet per a menors d'edat que manquin de DNI, serà necessari reflectir el DNI de la persona que acompanya al menor, en l'apartat del web reservat per a això.

Tancament de bitllets amb tornada oberta comprats en línia

El viatger haurà de presentar-se a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la major antelació per a confirmar el retorn, que estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. La confirmació del retorn no comporta cap despesa. La data màxima per efectuar la tornada d'un bitllet amb tornada oberta és de 6 mesos a partir de la data de l'anada.

Venda presencial a les taquilles i punts de venda HIFE

Compra

La venda de bitllets presencial en taquilla està condicionada a l’existència de places.

La compra de bitllets quedarà tancada tan aviat com el servei hagi sigut anunciat per megafonia uns 3 minuts abans de la sortida d’aquest.

Un cop tancada la venda només es podrà accedir al bus si disposa de màquina de venda en ruta i sempre que el conductor no hagi iniciat la marxa.

La modalitat de pagament acceptada en taquilles i punts de venda HIFE és el pagament en efectiu, amb targeta bancària, amb targeta descompte i/o amb la targeta T10/120.

La no presentació del viatger en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canvi del bitllet o devolució del seu import.

Els bitllets abonats amb una targeta financera només es podran anul·lar amb la targeta que va realitzar la compra.

Gestions sobre bitllets 

Targetes de Transport ofereix 2 modalitats de targetes de transport en funció de les línies i àrees geogràfiques dels seus desplaçaments i que es pot utilitzar mitjançant una recàrrega prèvia d’un saldo determinat: la targeta de TRANSPORT D’ÚS GENERAL i la TARGETA DE TRANSPORT T10/120 d’ús en l’àrea geogràfica de Terres de l’Ebre. Aquestes targetes permeten obtenir descomptes mitjançant una recàrrega prèvia d’un saldo determinat.

Serveis en els que s'Utilitza la Targeta de Transport d’Ús General

Ofereix descompte en alguns transports urbans i línies regulars a: Castelló, València, Barcelona, Tarragona i algunes línies regulars del Baix Aragó direcció Saragossa. La mateixa targeta  també permet adquirir bitllets, sense descompte, utilitzant-se com a mètode de pagament. També permet el seu ús en les màquines d’autovenda situades a la T-1 de l’Aeroport del Prat de Barcelona.

Serveis en els que s'utilitza targeta de transport T10/120

Permet realitzar 10 viatges en 120 dies a preu d’1 euro el trajecte en els viatges dins de les Terres de l’Ebre, sempre que no es realitzi transbord entre les diferents línies. Es pot adquirir i recarregar en els mateixos autobusos o en els punts de venda d’Hife. La targeta T10/120 és multipersonal i per tant la podran compartir un grup de persones o una família. Els seus viatges caduquen als 120 dies de la data de la recàrrega. També permet el seu ús en les màquines d’autovenda situades a l’Estació de Busos de Tortosa i Amposta.

Cost de la targeta i funcionalitat

Les targetes de transport tenen un preu de compra de 4 €. Es poden recarregar a bord dels nostres autocars i taquilles. HIFE S.A. no es fa responsable de qualsevol pèrdua, robatori o deteriorament. Els increments de tarifa seran assumits pel titular de la mateixa i la seva duració tècnica és de 2 anys, aproximadament. A partir dels dos anys o, quan l’empresa ho requereixi per adaptacions tècniques, haurà de renovar-se adquirint una nova targeta per a que les prestacions siguin les mateixes. Les targetes poden adquirir-se i recarregar-se en els nostres punts de venda o a bord de l’autobús. Les targetes no són nominatives, per tant, el seu ús pot ser multipersonal. La recàrrega pot realitzar-se en qualsevol moment, sense que sigui necessari esgotar tot el saldo i sempre anirà associada a un import mínim en funció de l’origen-destí dels seus serveis. El saldo del que disposi la seva targeta li apareixerà imprès en el bitllet que li entreguen després del seu ús i/o si no a la cancel·ladora del bus poden indicar-li. La recàrrega pot realitzar-se en qualsevol moment, sense que sigui necessari esgotar tot el saldo.

Responsabiltat i ús indegut de la targeta

Hife no es fa responsable de la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta. Tampoc és responsable de la localització, ni disposa de dades que li permetin conéixer al titular de la mateixa. L’ús fraudulent o indegut de les targetes o la seva manipulació permetrà que puguem retirar-la al seu propietari per a verificar l’ús indegut.

Venda de bitllets a bord dels nostres autocars mitjançant màquines expenedores

Compra

El canal de venda presencial que s’ofereix a bord dels nostres autocars permet el pagament mitjançant efectiu, mitjançant la targeta de transport amb descompte HIFE o targeta de transport T10/120 en els serveis que s’acullen a aquesta. Ambdues targetes de transport també es poden recarregar a bord de les màquines dels nostres autocars.  

En el cas del pagament amb efectiu s’abonarà mitjançant l’import exacte del bitllet, sempre que sigui possible.

Els nostres conductors tenen la obligació d’acceptar bitllets i extendre canvis de bitllets com a màxim de 20 €, sempre que l’import d’aquest no superi aquesta quantitat.

La condició per a adquirir bitllet a bord de l’autobús és que la taquilla, o punt de venda associat, no existeixi o bé estigui tancat en el moment de l’accés al servei. També en circumstàncies excepcionals, informades pel nostre personal, es podrà obrir la venda de bitllets a bord del bus.

La venda de bitllets es tanca sempre que el servei no hagi sigut anunciat per megafonia o tancada la venda informàtica i sempre que el conductor no hagi iniciat la marxa.

Per a accedir al vehicle és necessari presentar el bitllet físic, per tant, el viatger el conservarà durant el viatge a disposició del personal de l’empresa que ho sol·liciti, juntament amb els documents justificants del descompte que hagi obtingut.

Les màquines de l’autocar no permeten canvis de data i hora de bitllets. Únicament permet el tancament de bitllets de tornada oberta.

El tancament d’un bitllet amb tornada oberta és possible, sempre condicionat a l’existència de places i l’accés preferent al servei  dels viatgers amb bitllets comprats de forma online o telefònica. En cas de tancament de bitllets, no es podrà triar la plaça, ja que l’empresa l’assignarà automàticament.

Venda de bitllets en les nostres màquines d’autovenda

Compra

Les nostres màquines d’autovenda estan instal·lades a les estacions d’autobús d’Amposta i Tortosa, així com a la T-1 de l’aeroport del Prat de Barcelona.

Les màquines d’autovenda situades a les estacions d’Amposta i Tortosa permeten la venda de bitllets fins minuts abans del tancament del servei.

En el cas de la màquina ubicada a la T-1 de l’aeroport de Barcelona, un cop ha sortit l’autobús de Barcelona, tanca la venda. Aquesta targeta accepta la targeta de descompte Hife i només permet el pagament amb targeta bancària.

Les màquines d’autovenda instal·lades en les estacions d’autobús d’Amposta i Tortosa permeten realitzar els pagaments mitjançant targeta bancària, adquirir bitllets mitjançant les targetes descompte Hife o targeta T10/120 en els serveis acollits en aquesta modalitat i realitzar les seves recàrregues. 

Per a accedir al vehicle és necessari presentar el bitllet físic. Conservi el bitllet durant el viatge a disposició del personal de l’empresa que ho sol·liciti, juntament amb els documents justificants.

Un cop tancada la venda només es pot accedir al bus si disposa de màquina de venda en ruta sempre condicionat a l’existència de places i l’accés preferent al servei dels viatgers amb bitllets comprats de forma online o telefònics.

Venda telefònica de bitllets d'autobús

Compra

Els operadors telefònics d’HIFE realitzaran la venda de bitllets de forma telefònica detallant als clients els costos de gestió associats, si n’haguessin.

La venda d’aquests bitllets està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de la sortida del bus, en funció de la duració de la línea a la que pertany l’expedició escollida.

Es realitza a través de trucada telefònica al 977 440 300 de dilluns a divendres laborables i de 9:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 20:00 h.

 Aquest servei porta associades unes despeses adicionals de gestió i el pagament es realitza mitjançant targeta bancària. El nostre personal l’informarà dels mateixos en el moment de la compra. 

Els bitllets adquirits de forma telefònica són nominatius, personals i intransferibles. Per al seu ús es requereix la comprovació d’un document personal del viatger i que aquesta data correspongui amb el número d’identificació personal reflexat en el bitllet. 

HIFE no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors de bitllets de bus comprats de forma telefònica en les que no estiguin correctament identificats els passatgers.

Dret de Desistiment

L'usuari podrà sol·licitar la retirada de la compra (devolució del seu import) a través dels canals digitals habilitats per a la venda, sempre que no s'hagi consumit l'entrada o hagi transcorregut el període de validesa establert en aquestes condicions generals. D'acord amb l'article 93(k) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no s'aplica el reglament de venda a distància (a excepció de l'article 98.2) als contractes de servei de viatgers. Per tant, el dret de desistiment no s'aplica a les reserves de serveis de transport humà.

Termes i Condicions HifeClass®
Objecte

A continuació, s'exposen els termes i condicions generals que defineixen les característiques i condicions operatives de el programa de fidelització de HIFE HifeClass® destinat a clients i clients potencials.

HifeClass® t'ofereix la possibilitat de participar en un ampli sistema de beneficis, premis, informació personalitzada, promocions i recompenses dissenyat per HIFE. Amb aquest programa tindràs l'opció de canviar els teus punts* obtinguts i acumulats, compartir-los o adquirir béns o serveis oferts per altres empreses participants entre altres avantatges exclusius.

Al cedir-nos les teves dades de contacte ens comunicarem amb tu per informar-te sobre el saldo i estat del teu compte de punts, operacions o recordar-te les característiques i beneficis del producte per al qual t'has registrat, a més d'informar-te sobre altres productes i serveis que poden ser interessants.

*Programa ideat per a la seva propera implantació.

Condicions Generals

Al unir-te a HifeClass® et converteixes en Participant de el Programa i confirmes que has llegit, entès i acceptat estar subjecte als TERMES I CONDICIONS de participació i a qualsevol canvi o modificació que puguem fer. Aquests Termes de el programa no alteren de cap manera els termes o condicions de qualsevol altre acord que puguis tenir amb nosaltres, inclosos altres productes o serveis. A l'inscriure't al programa, també acceptes regir-te per la nostra Política de Privacitat i els Termes i Condicions del nostre lloc web. Si no acceptes alguna d'aquestes condicions, no podràs participar en el Programa HifeClass® .

Limitacions o exclusions per participar en aquest programa:

 • Els clients han de ser majors de 18 anys.

 • L'afiliació, els punts i les recompenses no són transferibles.

 • És responsabilitat del participant actualitzar el seu perfil al web o informar sobre qualsevol canvi en els seus detalls, inclosos, entre altres, el canvi de nom i / o adreça.

 • Només es pot associar un compte del Programa HifeClass® a un sol titular i adreça de correu electrònic. En el cas de controvèrsia sobre la propietat del compte d'usuari de HifeClass®, es considerarà que el titular autoritzat del compte és la persona física a la qual correspongui a l'adreça de correu electrònic enviat en el moment de la inscripció.

Inscripció

La inscripció a el programa HifeClass®  es realitzarà des de la pàgina web www.hife.es  completant el procés d'inscripció habilitat per a això en l'apartat HifeClass® .

HIFE es reserva el dret de rebutjar la inscripció o cancel·lar qualsevol afiliació a el programa HifeClass®  revocant tots i cada un dels punts no canviats recopilats per qualsevol participant per motius que inclouen, entre d'altres, frau o mal ús de la seva participació i / o qualsevol violació per part del participant en aquests termes i condicions.

Beneficis

Mitjançant el programa HifeClass®, tindràs accés a els següents avantatges:

 • Condicions preferents

  • Canvis gratuïts de data i hora de viatge.

  • Compra online fins a l'últim moment abans de el tancament de la venda.

  • Anul·lacions de bitllets sol·licitades, al menys, 72 hores de abans del tancament de venda del servei es retornarà l'import de l'bitllet íntegre (sense retencions).

  • Possibilitat de rebre certificats i factures dels teus desplaçaments o recàrregues del Bono Virtual.

  • Aconsegueix beneficis en les teves despeses de gestió en els bitllets del bus

 • Perfil HifeClass®  web:

  • espai personalitzat i detallat.

  • per comprar amb descomptes.

  • per consultar històric operacions.

  • per guardar trajectes freqüents.

  • per recordar dades de viatgers.

  • resum de beneficis.

 • APP personalitzada.

 • Accés a Bono Virtual:

  • Sistema de descomptes (fins a un 55%).

  • Compra On-line des de la nostra web o app.

  • Multipersonal.

  • Compra anticipada.

  • Bloqueig de plaça.

  • El saldo no es perd ni caduca.

 • Comunicacions

  • Notificacions i avisos d'interès.

  • Esdeveniments. 

 • Llibres / premsa a les estacions i en el busos.

 • Programa de Punts.

Obtenció de Punts

El Programa de fidelització HifeClass®  t'ofereix l'opció d'acumular punts que es convertiran en descomptes. Per obtenir punts no es requereix cap procés, simplement a mesura que es van comprant bitllets aquests generen punts. Per cada 10 € de compra en bitllets es generaran 10 punts. A la següent taula es pot veure altres formes de generar punts.

Altres accions que generen punts:

Alta al  programa HifeClass®: 50 punts

Recarrega saldo al Bono virtual: 5 punts 

Compra anticipada *:  5 punts

Emplena enquestes: 5 punts

* Compra amb 5 o més dies d'antelació, sempre que es tracti de compres superiors a 10 €.

Aquests punts s'acumularan en un compte electrònica propietat de l'usuari amb la finalitat d'obtenir bitllets, descomptes i altres elements promocionals.

 • Es generen punts per cada operació de compra amb import entre 10 € (10 punts) i 20 € (20 punts màx).
 • No acumulable amb altres descomptes tarifaris, per exemple, no generaran punts els bitllets comprats amb descomptes de família nombrosa, anada i tornada …
Bescanvi de Punts

L'equivalència de punts serà: cada 100 punts equivalen a 4 € per bescanviar per bitllets. ***

Es podran canviar els punts obtinguts en el programa HifeClass®  per bitllets de l'empresa Hife amb tarifes en vigor.

La totalitat de l'import del bitllet haurà de ser abonada mitjançant el sistema de punts i la seva equivalència en euros. El bescanvi es realitzarà a través de el portal HifeClass® , i no hi ha possibilitat de pagament parcial, és a dir, no es podrà abonar o canviar una part del bitllet amb punts i l'altra amb targeta bancària o altres sistemes de pagament. Aquest bescanvi sempre estarà subjecte a la disponibilitat de places.

Els punts només es podran bescanviar per l'usuari i no poden transferir ni intercanviar-se per diners ni pel seu valor en espècie.

***Aquesta equivalència està subjeta a revisions periòdiques que poden ser variades per l’empresa. 

Validesa dels Punts

Els punts emesos o obtinguts a través d'HifeClass®, inclosos entre d'altres, els punts extra i altres premis obtinguts per alguna de les empreses del Grup Hife, venceran un any després de la data en què es generen i s'acumulen en el compte d'un usuari HifeClass® . Tots els punts que no hagin estat canviats dins del seu període de venciment es perdran sense previ avís.

Els punts obtinguts per compra anticipada s'anul·laran si es canvia la data del bitllet i aquesta no compleix amb les condicions d'anticipada*.

Els punts generats per la compra d'un bitllet es perdran en cas d'anul·lació d'aquest.

Comunicacions

A l'inscriure en HifeClass®, rebràs automàticament correus electrònics relacionats amb el Programa, inclosos correus electrònics d'informació sobre el teu compte, serveis, viatges, enquestes de satisfacció i productes del Grup Hife. També podem donar-te l'opció d'optar per rebre altres comunicacions de màrqueting del Grup Hife en el moment de la inscripció o posteriorment en el perfil d'usuari. Si cancel·leu la teva subscripció a HifeClass®, deixaràs de rebre comunicacions relacionades amb el Programa.

Cancel·lació i Modificació

El Programa HifeClass®  i els seus beneficis s'ofereixen sota els criteris fixats per Hife. Si per motius objectius o qüestions organitzatives hauríem de cancel·lar, modificar, restringir o suspendre el programa s'avisaria amb antelació per poder bescanviar les recompenses o beneficis acumulats.

Baixa per Part de l 'Usuari

Un participant d’HifeClass®  podrà cancel·lar la seva subscripció al Programa en qualsevol moment enviant un avís de cancel·lació per escrit al correu electrònic hifeclass@hife.es. Tots els Punts no canviats, premis de bescanvi i / o altres avantatges de HifeClass®  es perdran immediatament i no es podran restablir ni transferir.

Canvis Realitzats per la Companyia

Qualsevol sospita d'abús del Programa HifeClass® , incompliment dels Termes de el Programa, activitat il·legal, frau, tergiversació o una altra conducta pot resultar en la revocació de la teva subscripció actual i/o futures en el Programa. En aquest cas, qualsevol recompensa o benefici al teu compte caduca automàticament i el seu accés a el Programa i a les funcions finalitzarà automàticament.

Bono Virtual

El Bono Virtual és un saldo virtual (moneder) en el teu perfil HifeClass®, amb el qual podràs comprar bitllets i beneficiar-te de descomptes mitjançant una recàrrega mínima. Aquesta recàrrega et dóna dret a la compra de bitllets de tarifa descompto Bono Virtual de fins a un import màxim. Posem a la teva disposició la calculadora per a saber a quant ascendeix aquest import. Amb el Bono Virtual també es permet la compra d'altres bitllets, sense descompte, sempre que hi hagi saldo disponible. 

Entre els seus avantatges destaquen:
Descomptes (fins a un 55%).
Pagament en línia des de la nostra Web o App.
No caduca.
multipersonal.
T'assegures la teva plaça en el bus.


Com obtenir el meu Bono Virtual?

El teu Bono Virtual ja ve inclòs amb HifeClass, només hauràs de fer una recàrrega i estarà llest per a usar-lo.

Com puc saber si el meu trajecte habitual té descompte?

En el cercador d'horaris de la nostra web consulta el trajecte que desitges i allí t'apareixen totes les tarifes inclosa la del BONO VIRTUAL.

Els bitllets de tarifa Bono Virtual no poden acumular altres ofertes, promocions o descomptes.

Cancel·lacions o devolució del saldo de Bono Virtual

HIFE es reserva el dret a bloquejar el saldo d'un abonament per temps il·limitat per a resoldre incidències, i de mantenir-lo bloquejat fins al contacte amb el client i la resolució d'aquestes.

El saldo del Bono Virtual no és reemborsable, no caduca i permet gastar-lo quan es precisi.

Ús inapropiat del Bono Virtual

Qualsevol incompliment per part del viatger posseïdor de Bono Virtual dels punts reflectits en aquestes condicions produirà un bloqueig de l'abonament que haurà de ser resolt mitjançant reclamació formal a HIFE per escrit a atencionalcliente@hife.es. HIFE es reserva el dret d'admissió de clients de Bono Virtual que hagin estat bloquejats anteriorment per usos fraudulents. HIFE no es farà responsable de les incidències relacionades amb bitllets/localitzadors en les quals no estiguin correctament identificats els viatgers.

Protecció de Dades

La informació proporcionada per un usuari, mitjançant el formulari de registre es mantindrà en el seu perfil personal accessible només mitjançant el compte d'usuari. Aquesta ha de ser vàlida i precisa i ha de mantenir-la actualitzada.

L'usuari HifeClass® podrà canviar la seva informació de contacte en el seu perfil d'usuari.

Tota la informació que un usuari proporciona a HIFE al completar la sol·licitud a HifeClass® i / o al bescanviar Punts es processa d'acord amb la Política de Privacitat  exposada a la pàgina web de l'empresa.

Al convertir-te en Participant de HifeClass® , autoritzes l’ús de les teves dades per a l’enviament d’informació personalitzada, podent definir, modificar o cancel·lar les preferències de comunicació.

Accés al Bus amb Mobilitat Reduïda
Viatger/eres amb mobilitat reduïda

Des d'HIFE treballem per garantir l'accés als nostres serveis de transport a totes les persones. El nostre objectiu és que puguin gaudir dels nostres serveis en les mateixes condicions de seguretat, igualtat i confort, amb la major autonomia possible. En molts dels nostres autobusos, estacions i instal·lacions oferim serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Per a qualsevol dubte, suggeriment o aclariment sobre els nostres serveis adaptats per viatger / es amb discapacitat és molt recomanable que contacti amb nosaltres a través del nostre telèfon d'informació, venda i assistència 977 440 300.

Viatger/eres en cadira de rodes

En els nostres serveis de línies disposem de vehicles adaptats per als viatgers / es amb cadira de rodes. En els nostres autocars hi ha places per viatjar en la seva pròpia cadira que es reservaran sense cost addicional, aquestes places ja estan predeterminades a l'autobús, per tant, no es poden triar i l'assignació és automàtica. S'ha de reservar, al menys, amb 48 h d'antelació a través dels nostres canals de venda habituals: compra on-line a la nostra pàgina web, App, per telèfon al 977 440 300 i presencialment a les nostres taquilles.

Si el viatger / a desitja viatjar en un seient convencional pot fer-ho i portar la seva cadira al maleter d'el bus, sense cost addicional. En aquest cas, ha de ser capaç de pujar a el vehicle i acomodar-se de forma autònoma o portar acompanyant que l'ajudi a fer-ho.

El viatger/a ha de tenir en compte:

 • Ha de presentar-se al punt de parada 30 minuts abans de l'hora de sortida.
 • Per viatjar en un seient convencional haurà d'accedir a l'autobús i acomodar-se de forma autònoma o viatjar amb algú que l'assisteixi i la cadira de rodes viatjarà al maleter sense cost addicional.
 • El nostre personal us ajudarà a l'embarcament / desembarcament, ajuda amb l'ancoratge / desanclaje de la cadira i ajuda amb l'equipatge, tant a l'estació d'origen com en la de destinació i parades de descans.
 •  No inclou acompanyament per l'estació, ni assistència per menjar ni per anar a el bany a les parades.
 • L'acompanyant de PMRSR haurà comprar el bitllet en una altra operació a part.

Viatger/eres amb elements d'ajuda a la mobilitat

Els viatgers poden dur a bord bastons i crosses, sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat dels viatgers. La resta dels elements d'ajuda a la mobilitat han de viatjar al celler com equipatge. S'admet qualsevol element de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents (llarg i ample 140 x 70 cm; Alt 100 cm) en aquest cas recomanem a l'viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge de la resta de viatgers. El transport de qualsevol d'aquests elements d'ajuda a la mobilitat és completament gratuït.

Viatger/eres amb necessitats especials

Recomanem a viatger/es amb necessitats especials que s'indiquen a continuació que viatgin acompanyats de persones que puguin atendre:

 • Viatger/a que necessita assistència especial per comunicar-se.
 • Viatger/a que no comprèn indicacions de el personal de HIFE que afectin la seguretat.
 • Viatger/a que necessita acudir al servei durant el viatge.
Accés al bus a menors
Responsabilitat dels nens que viatgen sols

Els nens podran viatjar sense acompanyant sota la responsabilitat dels pares o tutors legals, sent aquests els que decideixin la idoneïtat del viatge sense acompanyant en funció de la maduresa cognitiva de l'infant / a o altres factors relacionats. La nostra companyia considera que els nens menors de 10 anys no haurien de viatjar sols i, encara que l'autorització paterna, només és necessària per sortir fora d'Espanya, un menor hauria de viatjar acompanyat per un adult que es faci responsable d'ell mateix.

En el cas que els pares o tutors legals decideixin que el menor viatge sense acompanyant adult responsable el mateix és molt recomanable, redactar una autorització amb informació a disposició el conductor / a o personal intern i que el menor portarà amb si. L'autorització inclourà la informació amb les següents dades: nom i cognoms de el pare, mare o tutor legal, DNI, NIE o PASSAPORT, telèfon de contacte, origen i destí de el viatge. Nom i cognoms persona que recull a el menor, DNI o NIE telèfon de contacte, destinació o parada en què ha de baixar, etc ... És aconsellable que els tutors legals de el menor comentin al conductor que viatja sol. En cas d'arribar a la parada de destinació i no estar present el responsable de la recollida de el menor nostre personal té instruccions internes de contactar amb les forces de seguretat de la zona (policia, guàrdia civil ...) perquè es facin càrrec de el menor i el servei a la resta d'usuaris continuï amb normalitat.

Descarrega aquí l'autorització que ha de dur el menor. Ha d'estar degudament emplenada.

Nens de 4 anys o majors

Els nens amb 4 anys complerts o majors de 4 anys paguen bitllet complet. En els bitllets adquirits a través del nostre web per a menors d'edat que no tinguin documentació, caldrà reflectir-la les dades de la documentació (DNI, NIF on º de passaport) de la persona que acompanya el menor en l'apartat de la web reservat per això. La no correspondència de les dades personals del menor suposarà l'anul·lació del bitllet del pare, mare o tutor legal del menor.

Menors de 4 anys

Els nens menors de 4 anys hauran de viatjar sempre acompanyats per adults. No s'admetrà en cap servei, a menors de 4 anys sense la companyia d'un adult. Els menors de 4 anys no paguen bitllet, encara que hauran d'accedir a l'autobús mitjançant bitllet acreditatiu del seu viatge.

Bebès

Davant l'absència de normativa legal exclusiva referent a un sistema específic de seguretat homologat que pugui ser adaptat als nostres autobusos per al viatge de nadons i nens petits en els autobusos, HIFE només pot oferir recomanacions per a realitzar els viatges de la manera més còmoda.

Així: Les cadires portanadons particulars o desmuntables de el xassís de les rodes de el carret de nadó podran pujar a bord de l'autobús i és responsable de la seva subjecció i acomodament el pare, mare o tutor legal del menor. Els cotxets dels nadons es podran dur a bord de la bodega de l'autocar, sense cost addicional, per a això, hauran de plegar el màxim possible i s'han d'acomodar per part de l'acompanyant del menor, seguint les instruccions del conductor si procedís.

Viatges internacionals

En trajectes internacionals els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d'un adult legalment autoritzat. Els joves amb edats compreses entre 16 i 18 anys necessiten passaport i autorització policial per viatjar.

 

Accés al Bus amb Material Esportiu o Elements de Mobilitat
Material esportiu o elements de mobilitat

El transport de, taula de surf, esquís o qualsevol altre element de mobilitat com patinets elèctrics, etc ... porten afegit un suplement sobre el preu del bitllet.

Aquests elements han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys o embrutar altres equipatges o paquets. Sent obligatori, que vagin embalats en algun tipus de caixa o bossa per al seu transport. 

Només els patinets plegables comercialitzats com a tal estan exempts de pagament en tots els nostres recorreguts.

Accés al Bus amb Instruments Musicals
Instruments musicals al bus

En el cas de voler transportar un instrument musical a bord que, pel seu valor o fragilitat, no es vulgui transportar a la bodega de l'autocar s'abonarà la mateixa tarifa que hagi abonat el seu propietari/a per l'ús d'una plaça contigua. Aquest transport estarà subjecte a la disponibilitat de places al bus i sempre que no impliqui riscos a la resta de viatgers a bord.

Si es tria aquesta opció es pot fer ocupant un seient de viatger contigu sent responsable de la subjecció de l'instrument i trasllat la persona que adquireix els títols de transport. En cas d'instruments molt voluminosos el personal de Hife estarà autoritzat a supervisar, autoritzar o denegar el seu transport a bord. En aquesta situació, Hife no es fa responsable dels danys que poguessin ser ocasionats a la mateixa.

Accés al Bus amb Mascotes
Les mascotes al bus

L'article 11 del Reglament General de Circulació prohibeix el transport a l'habitacle d'animals, exceptuant a aquells d'acompanyament psicològic, assistència i gossos guia, tots ells hauran de mostrar al nostre personal l'acreditació de el certificat que ho justifiqui i sempre viatjaran acompanyats, degudament subjectes i sota la responsabilitat dels seus amos.

 • MASCOTES PERMESES en els Maleters: S'admetran un màxim d'una (1) mascota per servei, limitat a petits animals de companyia, entenent com a tals, gossos, gats, fures, aus (no de corral), etc. ... quin pes no excedeixi de 10 kg. les mascotes seran majors de 12 setmanes d'edat, identificades electrònicament mitjançant microxip i acompanyades de la documentació necessària que les identifiqui amb totes les vacunes obligatòries a el dia segons la normativa autonòmica de el lloc d'origen i / o destinació (cartilla sanitària o passaport actualitzat i vigent). Aquesta documentació pot ser sol·licitada per personal de HIFE abans de l'embarcament. Les mascotes han d'estar desparasitades, completament sanes, sense ferides i amb capacitat de moure per si soles. No es permetrà el transport de femelles prenyades ni tampoc una setmana després del part.
 • RESPONSABILITAT del TRANSPORT de MASCOTES:Amb caràcter general, el trasllat d'aquests animals es realitza sota la sencera responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran necessàriament en el mateix servei que l'animal. L'animal estarà en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per al trasllat, i no és obligatori, encara que si recomanable, l'ús del morrió en cas de gossos. Experts veterinaris recomanen no viatjar amb mascotes en dates i hores en què la temperatura ambient sigui superior a 25ºC.
 • Accés de les Mascostes al Bus: L'animal viatjarà a la bodega del bus sempre dins d'una gàbia (element cistella de transport o un altre tancat i segur) proporcionat pel viatger. La gàbia o cistella de transport ha de disposar d'un fons impermeable que contingui els residus. Viatjaran subjectes segons les indicacions del conductor de manera que no puguin desplaçar-se amb el moviment de el vehicle.
 • Ha de presentar-se a l'embarcament acompanyat de la seva mascota, amb una antelació de, al menys 15 minuts, introduïnt personalment l'animal al transportí i situant-lo en l'autocar, segons les indicacions del conductor.
 • L'embarcament i desembarcament de la mascota serà realitzat pel seu propietari, procurant que no hi hagi persones en les proximitats a fi d'evitar circumstàncies incòmodes o perilloses que puguin afectar la resta dels viatgers. En cas d'efectuar una parada tècnica vos que disposa dels elements necessaris: alimentació, recipients per menjar i beure, corretja, arnés, bosses per deposicions, etc...
 • En els autocars que no disposen de maleter l'espai destinat al transport de les mascotes en el seu interior queda delimitat a un espai al costat del seu amo, mai sobre seients lliures, ni contigus a altres usuaris. La mascota no excedirà de 10 Kg. El trasllat d'aquests animals es realitzarà sota la sencera responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran necessàriament en el mateix servei. L'animal anirà dins d'una gàbia (element cistella de transport o un altre tancat i segur) proporcionat pel viatger.
Descomptes
Descomptes de família nombrosa

En el cas concret de les famílies nombroses és necessari presentar, a qualsevol personal d’Hife que ho requereixi, el DNI o passaport juntament amb el document acreditatiu original o còpia compulsada que ho justifiqui. A més, és necessari que la data de vigència estigui actualitzada en el moment d’accedir al autobús. 

Existeixen dos categories de família nombrosa:

 • La categoria de Família Nombrosa de Primera o General dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 20 % en el bitllet.
 • La categoria de Família Numerosa especial dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 50% en el bitllet.

Els descomptes de Família Nombrosa no es poden acumular a altres promocions existents.

Descomptes amb acreditació

En l’adquisició i ús d’aquest tipus de bitllets (família nombrosa, famílies monoparentals, etc.) és imprescindible que el viatger disposi del document vigent que acrediti que és el beneficiari del descompte en qüestió. En el moment d’accedir al autobús, el viatger haurà de mostrar el citat document acreditat al conductor juntament amb el bitllet. L’absència o invalidesa per estar fora de vigència del document acreditatiu per a l’obtenció del descompte implica la pèrdua total de l’import del bitllet i la impossibilitat de viatjar amb el mateix. En cas d’incomplir aquest requisit, el nostre personal té l’obligació d’impedir la utilització del bitllet i en cap cas es podrà abonar la diferència econòmica havent d’adquirir un altre bitllet complet si es desitja viatjar. Els descomptes disponibles varien depenent de cada concessió o línea. Les condicions d’anul·lació i canvi de bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta dels bitllets tenint en compte que l’acumulació del descompte amb alguna promoció pot fer variar les condicions en qüestió. Li recordem que ha de consultar i acceptar sempre les condicions de la promoció abans d’adquirir el bitllet.

Bicicletes
Accés al bus amb bicicleta

La gestió del transport de les bicicletes a l'autobús es tramita mitjançant el correu electrònic ttortosa@hife.es, almenys amb 72 hores d'antelació a la data del viatge. 

Els nostres autocars disposen de maleters amb diferents grandàries i capacitats, per tant, el nombre de bicicletes permesos en les nostres línies regulars és d'1 bicicleta per expedició

El transport de bicicletes porta afegit un suplement sobre el preu del bitllet. El cost per transport de bicicletes és de 3€ per unitat, excepte en els trajectes íntegres a Catalunya que el seu transport és gratuït.

Les bicicletes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys o embrutar altres equipatges o embalums, sent obligatori, que vagin embalades en alguna mena de caixa o bossa per al seu transport o en defecte d'això aïllant amb algun plàstic la zona de la cadena perquè no embrutin o danyin la resta dels equipatges, així com és aconsellable, en cas de necessitats d'espai desmuntar la roda davantera perquè ocupin menor espai.

Només les bicicletes plegables comercialitzades com a tals estan exemptes de pagament en tots els nostres recorreguts. Entenem per bicicleta plegable la que incorpora frontisses o colzes en el quadre i manubri permetent doblegar-la i que les seves rodes són de 20 polzades de diàmetre o inferiors, la qual cosa permet transportar-les en la seva bossa específica.

L'accés preferent al bus està destinat als viatgers i els seus equipatges, per tant, en cas de demanda d'aquest servei serà prioritària l'accessibilitat als viatgers que es desplacen sense bicicleta.  

Hife es reserva el dret de no permetre o variar l'accessibilitat de viatgers amb bicicletes afavorint l'accés de viatgers amb equipatges o amb necessitats especials de mobilitat. En desconèixer l'estat previ de manteniment i condicions de la seva bicicleta i/o material mòbil (patinets elèctrics, bicicletes plegables, etc…) la nostra companyia no es fa càrrec dels desperfectes o mal que puguin sorgir amb motiu del seu trasllat.

Factura
Gestió de factures

Si desitges factura dels teus bitllets o recàrrega de targeta de descompte de viatge sol·licita-la enviant un e-mail a administracion@hife.es adjuntant els bitllets escanejats i/o el nº de localització juntament amb les següents dades i la factura se t'enviarà per correu electrònic:

 • Nom i cognoms o dades de l’empresa per a la realització de la factura.
 • Direcció completa (carrer, localitat província i codi postal), DNI o CIF.
 • Una direcció de correu electrònic.
 • Número de telèfon de contacte.
Equipatges i Objectes Perduts
Equipatge permès per viatger

No s’admetrà el transport de tot allò que pugui contenir materials o objectes perillosos o d’un volum excessiu. Cada viatger té dret a transportar gratuïtament, fins a un màxim d’una maleta per viatger no superior als 30kg a les bodegues de l’autobús. En cas de transportar més d’una maleta per viatger, s’haurà d’abonar un suplement de 3€ per maleta adicional.

Els viatgers poden portar a bord bastons i crosses, sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat dels viatgers. La resta dels elements d’ajuda a la mobilitat han de viatjar a la bodega com la resta d’equipatge. S’admet qualsevol element de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents (llarg i ample 140 x 70 cm; Alt 100 cm) en aquest cas recomanem al viatger l’ús de fundes per protegir l’element i l’equipatge de la resta de viatgers. El transport de qualsevol d’aquests elements d’ajuda a la mobilitat és completament gratuït.

No es considera com equipatges accessoris tals com elements de mobilitat, material esportiu o instruments musicals. Per al transport d’aquests elements consulti les condicions específiques a l’apartat corresponent.

Objectes perduts a bord del bus

Tot i estar exempts de responsabilitat per la pèrdua o extraviament d'equipatge de transport o altres articles, oferim un servei de custòdia. A causa de les limitacions d'espai i emmagatzematge, només custodiem els objectes perduts durant un màxim d'1 setmana des de la data de la trobada. Els béns peribles són destruïts l'endemà.

En aquesta situació Hife no es fa responsable de l'estat, ni dels danys en què es trobin els objectes o equipatges de transport un cop recuperats, ni en el cas de objectes de valor com: telèfons mòbils, portàtils, tauletes, carteres, ulleres, joies, diners en efectiu, targetes de crèdit, etc...

Per localitzar un objecte perdut el propietari s'ha de posar en contacte amb HIFE, el més aviat possible, per correu electrònic a  o al nostre telèfon d'atenció al client 902 119 814 indicant les dades del servei en què s'ha perdut o oblidat l'objecte.   Per recollir la tramesa, en cas que la trobem i la vulguem recuperar, hauràs de facilitar-nos les teves dades personals en un registre centralitzat de recollida a les taquilles de Tortosa. 

Pèrdua o deteriorament d'equipatges

La responsabilitat per danys o pèrdues d’equipatge estarà determinada, limitada i quantificada de conformitat a l’establert per la llei L.16/1987, del 30 de juliol d’Ordenació dels transports terrestres i pel Reglament (UE) número 181/ 2011 del Parlament Europeu i del consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d’autobús i autocar d’acord amb la seva redacció vigent i d’aplicació en cada moment. 

El transportista no respondrà a danys, pèrdues o avaries que pateixin equipatges de mà o altres objectes no confinats a la seva custòdia. En cas de pèrdua o deteriorament de l'equipatge transportat, serà imprescindible fer la reclamació immediatament a la seva arribada. En cas de danys, es mostraran al conductor del servei o al nostre personal de contacte per a la seva validació.

Reclamacions o indemnitzacions per pèrdua o deteriorament d'equipatges

La reclamació d'una pèrdua, deteriorament, robatori o canvi d'equipatge es realitzarà electrònicament a l'apartat de reclamacions de la nostra pàgina web. Per tramitar-lo serà necessari, sempre proporcioneu la còpia de l'entrada del servei com a requisit indispensable i, en cas de danys que se'ls pateixin, proporcioneu fotografies i la validació corresponent per part del nostre personal. Hife no serà responsable dels danys, pèrdues o deterioraments soferts per grumolls de mans o altres objectes no encomanats a la seva custòdia.

Prohibició de Fumar
Prohibit de fumar

Està prohibit fumar als vehicles segons (Art. 6 R.D. 1293/1999) 

Arbitratge i Reclamacions
Arbitratge

Per a quantes controvèrsies se suscitin sobre aquest contracte, les parts se sotmetran a l'arbitratge de la Junta Arbitral de Transport del domicili més pròxim al reclamant.

Reclamacions

Existeix un llibre de reclamacions a disposició del viatger en els llocs d’origen i destí dels serveis nacionals, així com a través de la pàgina web d’Hife un formulari per a realitzar-les a través d’aquest canal. Si el viatger desitja efectuar algun tipus de reclamació contra l’empresa transportista, haurà de formular-la en el termini més breu possible des de la data en que s’hagi prestat o s’hauria d’haver prestat el servei de transport, i en tot cas, dins d’un termini màxim dels tres mesos següents. La reclamació serà tramitada d’acord al que disposa la legislació vigent.

Servei de Bus + Bici a Vies Verdes
Bus + Bici

Hife us s'aproxima a la via verda i us transporta al costat de les vostres bicis a descobrir la Via Verda, ruta turística, que transcorre per l'antiga via fèrria de la Val de Zafan, pel Baix Ebre i la Terra Alta a la província de Tarragona i Terol. Les vies verdes poden recórrer a peu, en bicicleta i en cavall, oferim 3 rutes: Gandesa - Tortosa, des de Barcelona; Alcanyís - Tortosa, des de Barcelona de 2 dies i dificultat moderada i Tortosa - Alcanyís, des de Barcelona de 2 dies i dificultat moderada, (Veure més detalls a la nostra pàgina web).

Per al nostre servei combinat de BUS + BICI en VIES VERDES amb la ruta definida a la nostra pàgina web s'abonaran 3 € per bicicleta i es sol·licitarà disponibilitat de places telefònicament al 902 119 814 o omplint el formulari web de sol·licitud amb una antelació mínima de 3 dies laborables.

Accés al Bus amb Bicicleta

Per raó de la limitació de l'espai disponible en els maleters de l'autobús, s'admeten un total de 5 unitats per autobús (una per bitllet). Per sol·licitar el transport de bicicletes s'ha de contactar telefònicament al 902 119 814. Hife es reserva el dret de no permetre o variar l'accessibilitat de viatgers amb bicicletes afavorint l'accés de viatgers amb equipatges o amb necessitats especials.

Les bicicletes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys o embrutar altres equipatges o paquets, sent obligatori, que vagin embalades en algun tipus de caixa o bossa per al seu transport o, si no aïllant amb algun plàstic la zona de la cadena perquè no embrutin o danyin la resta dels equipatges, així com és aconsellable, en cas de necessitats d'espai desmuntar la roda davantera perquè ocupin menys espai.

Canvis d'Autobús
Connexions de serveis

D’acord amb la legislació de transports alguns dels trajectes poden realitzar-se mitjançant connexió de serveis amb combinació d’horaris d’una parada determinada i expedició única de bitllets, la qual cosa requeriria un canvi d’autobús en aquesta parada.

Reforços i assignació de places
Col·laboració en serveis

La contractació d’empreses col·laboradores per a realitzar serveis de reforç és necessària en els casos en els quals l’increment de la demanda de places és superior a les places ofertades a la Nostra Companyia, d’acord amb la legislació vigent, art.85 Reial Decret 1211 / 1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres pot fer front a intensificacions de trànsit que no poden ser ateses pels vehicles adscrits a la CONCESSIÓ, pot utilitzar altres vehicles, ja siguin propis o bé cedits amb o sense conductor per altres transportistes a través de qualsevol fórmula jurídica vàlida.

S’ha de recalcar que tots els vehicles contractats per Hife, per  aquests suposats, compleixen amb tots els requisits exigits reglamentariament. En cas de reforços l’empresa es reserva la reorganització o nova assignació de places que poden veure’s afectades per variacions.

Responsabilitat del transportista
Drets del Passatger

Els viatgers dels serveis de transport que el seu punt d’origen i/o destí estigui situat al territori d’un Estat membre de la Unió Europea els resulta d’aplicació, en funció de la distancia al trajecte a efectuar, els següents Drets del Passatger que es poden consultar al Reglament 181/2011. Per als viatgers amb necessitats especials, viatgers amb discapacitats, persones d’edat avançada amb mobilitat reduïda, la Hife ofereix la disponibilitat dels mateixos a l’apartat corresponent.

Responsabilitat del transportista

La responsabilitat del transportista incumbeix a l’empresa que realitza efectivament el servei. L’empresa transportista no respondrà als incompliments que no li siguin directament imputables, ni dels produïts per cas fortuït, força major, o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d’enllaç dels seus serveis amb altres transports, ja siguin propis o aliens. A Línies Internacionals, la responsabilitat que podria existir incumbeix a l’empresa que realitza el transport, amb arranjament a les Lleis i Tribunals del país.

En Serveis Intermodals

La Hife no es fa responsable de les pèrdues d’enllaç dels seus serveis intermodals amb altres transports, propis o aliens. Sense perjudici de l’anterior, a aquells viatgers que desitgin enllaçar el servei contractat amb un servei de transport aeri i donat que els nostres serveis discorren per un itinerari preestablert que no pot varia-rse per circumstàncies de trànsit advers excepte per instruccions expresses de les autoritats competents, se’ls recomana adquirir bitllets amb antelació suficient que tingui en compte les recomanacions sobre temps de presentació en aeroports per a vols nacionals o internacionals efectuades per AENA o la companyia aèria de què es tracti en cada cas. Així, per a vols internacionals, es recomana adquirir bitllets amb arribada amb un antelació mínima de tres hores respecte de l’hora prevista d’embarcament del vol. Es recomana incrementar els temps anteriors en 1 hora en cas de desplaçaments per carretera en dies de trànsit d’especial densitat, tals com operacions de sortida o tornada així contemplades per la Direcció General de Trànsit, sortida o tornada de  ponts o de caps de setmana.