no image

Condicions

Canals de Venda i Gestions de Bitllets
Canals de venda de bitllets d’autobús que ofereix HIFE

 

Venda de Bitllets

HIFE realitza la venda de bitllets d’autobús de forma presencial en els punts o establiments de venda autoritzats. En aquests punts podran obtenir-se els bitllets i sol·licitar els descomptes que procedeixin segons les condicions de la concessió. A més d’aquests canals de venda, de forma adicional es poden adquirir els nostres bitllets a través d’agències de viatges i plataformes de venda online comercialitzadores com Movelia en la seva pàgina  www.movelia.es. En aquests canals addicionals les condicions seran específiques per a cada mitjà. 

Canals de Venda

Per afavorir l’adquisició dels bitllets s’ofereixen tres tipus de canals de venda: Canal de venda presencial, Canal de venda on-line i Canal de venda telefònica. L’ús indegut de qualsevol canal de venda oficial d’HIFE per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats, si es demostra que es va obrar de mala fe, culpa o negligència.

Bitllets i Places

El nombre de viatgers transportats i bitllets venuts no pot ser superior al de places autoritzades, la qual cosa significa que tots els menors computen a efectes de nombre de viatgers transportats (Real Decreto 965/2006) i, en conseqüència, tots hauran de posseir bitllet, sense distinció d’edat.

Modalitat de Pagament

Existeixen diferents modalitats de pagament, així per a la venda presencial de taquilles la modalitat de pagament acceptada és el pagament en efectiu, la targeta bancària o les targetes de transport. En la venda de bitllets a bord dels nostres autocars únicament s’ofereix: el pagament en efectiu o mitjançant targeta de transport. Per a la venda on-line a través de la nostra web el pagament es realitza per mitjà de targeta bancària. 

Bitllets Adquirits Online o Telefònics

En el cas dels bitllets d’HIFE comprats mitjançant canals digitals o a través del nostre servei telefònic de compra l’import total dels bitllets es compon del preu del bitllet segons les tarifes vigents en la concessió amb les promocions i descomptes vigents, més la quantitat adicional expressada en concepte de cost de gestió. El cost de gestió s’aplicarà a cada bitllet, considerant-se els bitllets d’anada i tornada com un únic bitllet a efectes del cost mencionat anteriorment. El preu del bitllet inclou el 10% d’IVA. 

Canvi de bitllets

La no presentació del viatger en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canvi del bitllet o devolució del seu import.
Els canvis únicament podran afectar la data o hora del servei, no sent possible fer canvi algun sobre el trajecte, dades personals del/s viatger/s i/o número d'autobús.
Els canvis de bitllets s'hauran de realitzar pel mateix canal pel qual s'han adquirit els mateixos. El canvi de bitllets comprats telefònicament es realitzarà mitjançant el 977 440 300 de dilluns a divendres laborables i de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Només està permès un canvi per bitllet, sent el primer canvi d'hora o data gratuït, excepte en la venda telefònica que pot comportar una despesa de gestió addicional.
El tancament d'un bitllet de tornada oberta es considera com a canvi. Els canvis de bitllets estaran permesos fins a 2 hores abans de l'hora que figura en el servei i estaran condicionats a l'existència de places disponibles en la nova data sol·licitada.
Quan es faci un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça ja que l'empresa l'assigna automàticament.

Anul·lacions de Bitllets

La no presentació del viatger en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canvi del bitllet o devolució del seu import.
Les anul·lacions de bitllets s'hauran de realitzar pel mateix canal pel qual s'han adquirit.

En cas d'anul·lació d'un bitllet comprat mitjançant targeta descompte o en un punt de venda presencial, haurà de dirigir-se al punt de venda o en defecte d'això enviar el bitllet físicament a HIFE per a efectuar aquesta anul·lació. En cas de pèrdua o extraviament d'aquest bitllet i al no poder presentar-ho degudament, no es podran fer canvis o devolucions sobre el mateix. 
Les anul·lacions de bitllets porten associades deduccions en funció de la seva sol·licitud, així: 

  • Les anul·lacions sol·licitades, almenys, 48 hores d'antelació a la sortida del servei es retorna l'import del bitllet deduint un 10%.
  • Les anul·lacions sol·licitades entre les 48 h i les 2 hores anteriors a la sortida del servei es retornarà l'import del bitllet deduint un 20%.
  • 2 hores abans de l'hora de sortida del servei no es permeten anul·lacions de bitllets. 
  • En cas d'anul·lació del bitllet no es procedirà a la devolució del cost de gestió, si l'hagués associat.

Tarifes i Serveis Urbans

En el cas dels serveis urbans els seus bitllets d’autobús apliquen les seves pròpies tarifes associades. La seva comercialització és presencial i es realitza sempre a bord de l’autobús, en el moment de l’accés al mateix mitjançant la màquina expenedora. o altres suports embarcats a l’efecte a l’autobús. El pagament pot realitzar-se, en funció de les condicions específiques i comercials de cada servei, mitjançant pagament en efectiu o amb targeta de transport si n’hi haguessin associades per a aquests serveis. no es permet el pagament amb targeta bancària.  

Campanyes Promocionals

Les campanyes especials de promoció d’alguns dels nostres bitllets d’autobús programades per HIFE estan sotmeses a unes condicions particulars a disposició dels passatgers en el punt de venda, web i seran d’aplicació al bitllet adquirit.

Bitllets Comprats amb Targeta de Transport o Punts de Venda HIFE

Es podran abonar en metàl·lic o amb targeta financera de crèdit o dèbit. Són els únics mètodes de pagament acceptats en punts de venda d’HIFE (taquilles).

Bitllets d'Anada i Tornada Venda Presencial

En els bitllets de tornada oberta es tancarà el trajecte abans d’accedir a l’autobús. es podrà realitzar el tancament en qualsevol dels nostres canals de venda sempre que existeixin places en el servei desitjat. Si en el bitllet d’anada i tornada no figuren consignats el dia, hora, seient i vehicle relatius a la tornada, el viatger haurà de presentar-se a l’oficina corresponent de vendes de l’empresa amb la major antelació per confirmar la tornada, que estarà condicionat a l’existència de places disponibles en la data sol·licitada. L’antelació mínima per tancar un bitllet amb tornada oberta són 10 minuts abans d’accedir al servei. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La tornada oberta tindrà una validesa de 6 mesos desde la data de compra i la possibilitat de tancar-lo dependrà de la disponibilitat de places en el servei desitjat.

Bitllets d'Anada i Tornada Venda Online

Si la hora de tancament del bitllet és molt pròxima a l’hora de sortida del autobús, el sistema online no permetrà el procés de tancament per la web o la App. Si es realitza la sol·licitud del tancament en el nostre servei d’atenció telefònic es poden aplicar costos de gestió associats a aquest servei. 

Canvis o Tancament de Bitllets d'Anada i Tornada

Quan es realitzi un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça ja que l’empresa l’assigna automàticament. Els canvis únicament podran afectar a la data o hora del servei, sense ser possible realitzar cap canvi sobre el trajecte, dades personals del/s viatger/s, plaça assignada i/o número d’autobús. El tancament d’un bitllet es considera com canvi. Els canvis de bitllets estaran permesos 2 hores abans de l’hora que figura el servei.

Anul·lació de Bitllets d'Anada i Tornada

No és possible l’anul·lació del bitllet de tornada una vegada s'ha realitzat el viatge d’anada. S’aplicaran les mateixes deduccions que als bitllets adquirits amb tarifa normal.

Venda online bitllets d'autobús

Compra 

El canal de venda on-line inclou la venda a través de la nostra pàgina web www.hife.es o app en les que els bitllets de bus adquirits sota aquesta modalitat sempre seran nominatius, personals i intransferibles. Per a la seva utilització es requereix la comprovació d’un document personal del viatger (DNI, NIE o passaport) i que aquesta dada correspongui al número d’identificació personal reflexat en el bitllet. 

Si el bitllet el compra una persona diferent a la que viatjarà s’emplenaran les dades de la persona que viatjarà. És molt important que tingui preparat el DNI, NIE o passaport per a mostrar-lo al conductor que realitzarà les comprovacions de la titularitat d’aquest associades al bitllet comprat per internet.

En els bitllets adquirits per internet per a menors d’edat que no tinguin doumentació, serà necessari reflexar el document de la persona que acompanya al menor a l’apartat de la web reservat per a això. 

També poden comprar-se bitllets de forma en línia a través de la plataforma de venda de www.movelia.es o altres pltaformes que especifiquen les seves pròpies condicions comercials i que només permeten el pagament amb targetes de crèdit. 

En el procés de venda en línia es detallarà en cadascuna de les pàgines el procés de realització de la mateixa.

La venda d’aquests bitllets està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de l’hora del servei escollit, 10 minuts abans.

Fins que no s’hagi formalitzat el pagament a través de l’entitat financera no es considera el bitllet com a vàlid.

Per al pagament de la modalitat de bitllets en línia oferim la possibilitat de fer-ho sempre mitjançant targeta bancària o a través d’un compte de Bono Virtual en la que el viatger podrà realitzar una recàrrega mínima que li permetrà gestionar la compra dels seus bitllets i obtenir descomptes associats als mateixos. (veure condicions del  Bono Virtual i programa de punts HifeClass).

Per a totes les modalitats de bitllets adquirits de forma en línia, HIFE no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors en les que no estiguin correctament identificats els viatgers.

És necessari conservar a disposició del personal de l’empresa el bitllet imprès en paper o el número de localitzador.

La gestió de bitllets s’haurà de realitzar a través del mateix canal en línia pel qual es va realitzar la compra. Cada canal aplica les seves pròpies condicions.

Bitllets comprats en línia per a altres viatgers

Si el bitllet el compra una persona diferent a la que viatjarà haurà d'emplenar l'apartat amb les dades de la persona que viatjarà.

Bitllets comprats en línia per a menors de 4 anys

En els bitllets adquirits per internet per a menors d'edat que manquin de DNI, serà necessari reflectir el DNI de la persona que acompanya al menor, en l'apartat del web reservat per a això.

Tancament de bitllets amb tornada oberta comprats en línia

El viatger haurà de presentar-se a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la major antelació per a confirmar el retorn, que estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. La confirmació del retorn no comporta cap despesa. La data màxima per efectuar la tornada d'un bitllet amb tornada oberta és de 6 mesos a partir de la data de l'anada.