no image

Condicions

Canals de venda i gestions de bitllets
Canals de venda de bitllets d’autobús que ofereix HIFE

 

Venda de bitllets


Hife realitza la venda de bitllets d'autobús a través del lloc web hife.es (en línia) i de forma presencial en els punts o establiments de venda autoritzats. En aquests punts podran obtenir-se els bitllets i sol·licitar els descomptes que es pugui segons les condicions de la concessió. A més d'aquests canals de venda, de forma addicional, els nostres bitllets poden adquirir-se també a través d'agències de viatges i del lloc web www.movelia.es. En aquests canals addicionals les condicions seran específiques per a cada mitjà.

Canals de venda

Per tal d'afavorir l'adquisició dels bitllets, s'ofereixen tres tipus de canals de venda: en línia, presencial i telefònic. La utilització indeguda de qualsevol dels canals de venda oficials d'Hife per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats en cas que es demostri que es va actuar de mala fe, amb culpabilitat o negligència.

Bitllets i places

El nombre de viatgers/es transportats/des i de bitllets venuts no pot ser superior al de places autoritzades, per la qual cosa tots/es els/les menors d'edat computen a efectes de nombre de viatgers/es transportats/des (Reial Decret 965/2006) i, en conseqüència, tots/es hauran de posseir bitllet, sense distinció d'edat.

Modalitats de pagament

Existeixen diferents modalitats de pagament: a la taquilla, al mateix autocar i en línia.

A les taquilles (venda presencial) les modalitats de pagament acceptades són el pagament en efectiu, la targeta bancària o les targetes de transport.

Als autocars únicament poden efectuar-se pagaments en efectiu o mitjançant targeta de transport. IMPORTANT: En el cas dels pagaments en efectiu, es recomana portar l'import exacte, ja que els/les conductors/es disposen de moneda de canvi limitada al pagament amb bitllets de 20 € com a màxim o immediatament superiors a l'import del bitllet (per exemple, en el cas de bitllets d'autobús amb tarifa d'1 € s'accepta el pagament amb el bitllet immediatament superior, és a dir de 5 €, amb un de 10 € i/o un de 20 €, com a màxim). 

En la venda en línia a través del nostre web el pagament se realitza mitjançant targeta bancària o Abonament Virtual.

Bitllets adquirits en línia o via telefònica

En el cas dels bitllets d'Hife comprats mitjançant canals digitals o a través del nostre servei telefònic de compra l'importe total dels bitllets es compon del preu d'aquests (segons les tarifes vigents en la concessió, amb les promocions i els descomptes vigents) més la quantitat addicional expressada en concepte de cost de gestió. Aquest últim s'aplicarà a cada bitllet, considerant-se els d'anada i tornada com un únic bitllet a efectes de l'esmentat cost. El preu del bitllet inclou el 10 % de l'IVA.

Canvi de bitllets

La no presentació de la/el viatger/a en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canviar el bitllet ni a la devolució de l'import.
Els canvis únicament podran afectar la data o l'hora del servei; no és possible realitzar cap canvi sobre el trajecte, les dades personals de les/els viatgers/es ni el número d'autobús.
Els canvis de bitllets s'hauran de fer pel mateix canal pel qual s'hagin adquirit. El canvi de bitllets comprats telefònicament es farà mitjançant el 977 440 300, de dilluns a divendres laborables, de 9:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h.
Tan sols és permès un canvi per bitllet, i el primer canvi d'hora o data serà gratuït (excepte en la venda telefònica, en què pot comportar una despesa de gestió addicional).
El tancament d'un bitllet de tornada oberta es considera com a canvi. Els canvis de bitllets estaran permesos fins a dues hores abans de l'hora que figura en el servei i estaran condicionats a l'existència de places disponibles en la nova data sol·licitada.
Quan es faci un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça, ja que l'empresa l'assigna automàticament.

Anul·lacions de bitllets

La no presentació de la/el viatger/a en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret a canviar el bitllet ni a la devolució de l'import.
Les anul·lacions de bitllets s'hauran de fer pel mateix canal pel qual s'hagin adquirit. En cas d'anul·lació d'un bitllet comprat mitjançant targeta descompte o en un punt de venda presencial caldrà dirigir-se al punt de venda o, en el seu defecte, enviar el bitllet físicament a Hife per tal d'efectuar-ne l'anul·lació. En cas de pèrdua del bitllet, en no poder presentar-lo degudament, no s'hi podran realitzar canvis ni devolucions. 
Les anul·lacions de bitllets porten associades deduccions en funció de la sol·licitud; així: 

  • En les anul·lacions sol·licitades amb almenys 48 hores d'antel·lació a la sortida del servei es torna l'import del bitllet deduint-ne un 10 %.
  • En les anul·lacions sol·licitades entre les 48 i les 2 hores anteriors a la sortida del servei es tornarà l'import del bitllet deduint-ne un 20 %.
  • Menys de 2 hores abans de la sortida del servei no són permeses les anul·lacions de bitllets.
  • Els bitllets han d'anul·lar-se pel mateix canal pel qual s'hagin adquirit.
  • En cas d'anul·lació del bitllet no es procedirà a la devolució del cost de gestió, si n'hi hagués algun d'associat.
  • L'anul·lació de bitllets d'anada i tornada és per a ambdós trajectes; no se'n pot anul·lar només un.


Tarifes en serveis urbans

En el cas dels serveis urbans els bitllets d'autobús apliquen les seves pròpies tarifes associades. La seva comercialització és presencial i té lloc sempre a bord de l'autobús, en el moment d'accedir-hi, mitjançant la màquina expenedora o altres suports embarcats a aquests efectes en el vehicle. El pagament pot fer-se, en funció de les condicions específiques i comercials de cada servei, en efectiu o amb targetes de transport si n'hi hagués d'associades a aquests serveis. No és permès el pagament amb targeta bancària.

Campanyes promocionals

Les campanyes especials de promoció d'alguns dels nostres bitllets d'autobús programades per Hife estan sotmeses a unes condicions particulars que es troben a disposició de les/els viatgers/es en el punt de venda i a través del web i que seran d'aplicació al bitllet adquirit.

Bitllets comprats amb targetes de transport o en punts de venda Hife

Es podran pagar en metàl·lic o amb targeta financera de crèdit o dèbit: són els dos únics mitjans de pagament acceptats en els punts de venda d'Hife (taquilles).

Bitllets d'anada i tornada amb venda presencial

En els bitllets amb tornada oberta es tancarà el trajecte abans d'accedir a l'autobús. El tancament podrà fer-se per qualsevol dels nostres canals de venda, sempre que hi hagi places disponibles en el servei desitjat. Si en el bitllet d'anada i tornada no hi figuren consignats el dia, hora, seient i vehicle relatius a la tornada, el/la viatger/a s'haurà de presentar a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la màxima antelació possible per confirmar la tornada, que estarà condicionada a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. L'antelació mínima per a tancar un bitllet amb tornada oberta són 10 minuts abans d'accedir al servei. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La tornada oberta tindrà una validesa de 6 mesos des de la data de compra, i la possibilitat de tancar-la dependrà de la disponibilitat de places en el servei desitjat.

Bitllets d'anada i tornada amb venda en línia

Si l'hora de tancament del bitllet és molt propera a l'hora de sortida de l'autobús el sistema en línia no permetrà realitzar el procés de tancament a través del web o de l'aplicació mòbil. Si la sol·licitud del tancament es fa mitjançant el nostre servei d'atenció telefònica es poden aplicar costos de gestió associats a aquest servei.

Canvis o tancaments de bitllets d'anada i tornada

Quan es faci un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça, ja que l'empresa l'assigna automàticament. Els canvis únicament podran afectar la data o l'hora del servei; no és possible fer cap canvi sobre el trajecte, les dades personals de les/els viatgers/es, la plaça assignada ni el número d'autobús. El tancament d'un bitllet es considera com a canvi. Els canvis de bitllets seran permesos fins a dues hores abans de l'hora que figuri en el servei.

Venda en línia de bitllets d'autobús

Compra 

El canal de venda en línia inclou la venda a través del nostre lloc web, www.hife.es, o de l'App Hife. Els bitllets de bus adquirits sota aquesta modalitat sempre seran nominatius, personals i intransferibles. Per a la seva utilització caldrà fer la comprovació d’un document personal de la/el viatger/a (DNI, NIE o passaport) i que aquesta dada correspongui al número d’identificació personal reflectit en el bitllet. 

És molt important tenir preparat el DNI, NIE o passaport per a mostrar-lo a la/el conductor/a, que realitzarà les comprovacions de la titularitat d’aquest associades al bitllet comprat per Internet.

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d’edat que no tinguin doumentació caldrà reflectir el document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona que acompanyi el/la menor en l’apartat del web reservat per a això. 

La venda d’aquests bitllets està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de l’hora del servei escollit (fins a 10 minuts abans).

Fins que no s’hagi formalitzat el pagament a través de l’entitat financera no es considera el bitllet com a vàlid.

En el cas de la modalitat de pagament en línia dels bitllets oferim la possibilitat d'efectuar-lo mitjançant targeta bancària o a través d’un compte d'Abonament Virtual, en què el/la viatger/a podrà realitzar una recàrrega mínima que li permetrà gestionar la compra dels seus bitllets i obtenir descomptes associats a aquests (vegeu les condicions del Bono Virtual i Programa HifeClass®).

Per a totes les modalitats de bitllets adquirits en línia, HIFE no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors en què no estiguin correctament identificats/des els/les viatgers/es.

Cal conservar, a disposició del personal de l’empresa, el bitllet imprès en paper o el número de localitzador.

La gestió de bitllets s’haurà de fer a través del mateix canal en línia pel qual es va realitzar la compra, ja que cada canal aplica les seves pròpies condicions.

Bitllets comprats en línia per a altres viatgers/es

Si el bitllet el compra una persona diferent de la que viatjarà haurà d'emplenar l'apartat amb les dades de la persona que ha de viatjar.

Bitllets comprats en línia per a infants de menys de 4 anys

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d'edat que manquin de DNI caldrà reflectir el DNI de la persona adulta que acompanyi el/la menor en l'apartat del web reservat per a això.

Tancament de bitllets amb tornada oberta comprats en línia

El/La viatger/a haurà de presentar-se a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la màxima antelació possible per confirmar la tornada, que estarà condicionada a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La data màxima per a efectuar la tornada d'un bitllet amb tornada oberta és de 6 mesos a partir de la data de l'anada.