no image

Condicions

Accés al bus amb mascotes
Les mascotes al bus

L'article 11 del Reglament General de Circulació prohibeix el transport d'animals a l'habitacle de l'autobús, exceptuant-ne els que siguin d'acompanyament psicològic o d'assistència (per exemple, els gossos guia per a persones invidents). En aquests casos caldrà mostrar al personal d'Hife el certificat que ho acrediti o justifiqui i hauran de viatjar sempre acompanyats, degudament subjectes i sota la responsabilitat de la/el seu/va amo/a.

  • MASCOTES PERMESES ALS MALETERS: S'admetrà un màxim d'una (1) mascota per servei, sempre que siguin petits animals de companyia: gossos, gats, fures, aus (no de corral), etc., el pes dels quals no excedeixi de 10 kg. Les mascotes hauran de tenir més de dotze setmanes d'edat, estar identificades electrònicament mitjançant microxip i anar acompanyades de la documentació necessària i que acrediti que han rebut totes les vacunes obligatòries fins a la data, segons la normativa autonòmica del lloc d'origen i/o destí (cartilla sanitària o passaport actualitzat i vigent). Aquesta documentació pot ser sol·licitada pel personal d'Hife abans de l'embarcament. Les mascotes han d'estar desparasitades, completament sanes, sense ferides i amb capacitat de moure's per si soles. No es permetrà el transport de femelles prenyades ni tampoc una setmana després del part.
  • RESPONSABILITAT DEL TRANSPORT DE MASCOTES: Amb caràcter general, el trasllat dels animals es realitza sota la total responsabilitat de les persones propietàries, que hauran de viatjar necessàriament en el mateix servei que l'animal. Aquest haurà d'estar en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per a ser traslladat. L'ús de morrió en cas de gossos, tot i ser recomanable, no és obligatori. Experts/es veterinaris/àries recomanen no viatjar amb mascotes en dates i/o hores en què la temperatura ambient sigui superior a 25 ºC.
  • ACCÉS DE LES MASCOTES AL BUS: L'animal haurà de viatjar al maleter del vehicle i sempre dins d'un element tancat i segur (gàbia, cistella de transport...) proporcionat per la/el mateix/a viatger/a. La gàbia o cistella de transport ha de disposar d'un fons impermeable que contingui els residus de l'animal i haurà de romandre ben subjecta durant el viatge, segons les indicacions de la/el conductor/a, de manera que no pugui desplaçar-se amb el moviment del vehicle.
  • La persona que vulgui viatjar amb un animal haurà de presentar-se a l'embarcament, acompanyada de la seva mascota, amb una antelació mínima de quinze minuts, introduir personalment l'animal a la cistella de transport i ficar aquesta en el maleter segons les indicacions de la/el conductor/a.
  • L'embarcament i desembarcament de la mascota seran realitzats per la persona que la porti, procurant en ambdós moments que no hi hagi altres persones al voltant, a fi d'evitar situacions incòmodes o perilloses que puguin afectar la resta de viatgers/es. En cas d'efectuar una parada tècnica, assegureu-vos que disposeu dels elements necessaris: alimentació, recipients per a menjar i aigua, corretja, arnés, bosses per a deposicions, etc.
  • En els autocars que no disposin de maleter l'espai destinat en el seu interior al transport de les mascotes queda delimitat a un espai al costat de les persones que les portin, mai sobre seients lliures ni contigus als d'altres usuaris/àries.